การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

บวงสรวง พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์

จากผลสำเร็จในการขับเคลื่อนกองทัพเรือตามวิสัยทัศน์ที่ว่า “กองทัพเรือจะเป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ” ส่งผลอย่างเป็นรูปธรรมให้กับกองทัพเรือในการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 8 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 ณ กรุงเทพมหานคร กองทัพเรือได้รับเกียรติจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน ให้เป็นเจ้าภาพจัดสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ในปี 2560 และจัดการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 รวมทั้งเห็นชอบตามที่กองทัพเรือเสนอ ให้มีการจัดการฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสริมสร้างความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 บรรจุเป็นกิจกรรมหลักระดับประเทศ ในแผนงานการจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

พลเรือตรี สมนึก เปรมปราโมทย์ รองเสนาธิการ กองเรือยุทธการ กล่าวต้อนรับ

เพื่อให้การจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ ในปี 2560 มีความยิ่งใหญ่ สมเกียรติ และเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ กองทัพเรือได้รวมกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าว เรียกว่า “มหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน : The International Fleet Review to Commemorate the 50th Anniversary of ASEAN Establishment” ซึ่ง พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้กรุณาลงนามในคำสั่งกองทัพเรือเพื่อแต่งตั้ง “คณะกรรมการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน” ขึ้นมารับผิดชอบในการเตรียมการและการจัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะ โดยมี พลเรือเอก พลเดช เจริญพูล รองผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานกรรมการ ทั้งนี้ กองทัพเรือได้ส่งหนังสือเชิญกองทัพเรือประเทศต่างๆ เพื่อพิจารณาจัดเรือและกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรม จำนวนทั้งสิ้น 58 ประเทศ เรียบร้อยแล้ว และจากการดำเนินการที่ผ่านมามีความก้าวหน้าเป็นอย่างมาก โดยได้มีการประชุมวางแผนงานของคณะกรรมการฯ ศึกษาการปฏิบัติที่ผ่านมาในอดีต ซึ่งกองทัพเรือได้เคยจัดพิธีตรวจพลสวนสนามทางเรือโดยใช้เรือของกองทัพเรือ ครั้งแรก เมื่อปี 2497 โดยมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ในขณะนั้น) เป็นประธาน อีกทั้งได้ศึกษาการจัดสวนสนามทางเรือนานาชาติและกิจกรรมของประเทศต่างๆ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย และนิวซีแลนด์ เป็นต้น การประชุมร่วมกับกองทัพเรือของประเทศสมาชิกอาเซียน การร่วมหารือกับหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม กองทัพอากาศ จังหวัดชลบุรี ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเมืองพัทยาซึ่งจะเป็นพื้นที่หลักในการจัดกิจกรรม โดยกำหนดจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน ระหว่างวันที่ 13-22 พฤศจิกายน 2560 โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

บรรยายสรุป การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ

1. กิจกรรมซึ่งกองทัพเรือเป็นหน่วยดำเนินการหลัก ประกอบด้วย

– พิธีเปิดมหกรรมทางเรือนานาชาติ และการประชุมผู้บัญชาการทหารเรืออาเซียน ครั้งที่ 11 (The 11th ASEAN Navy Chief’s Meeting 2017 : The 11th ANCM) ในวันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ณ โรงแรมบริเวณชายฝั่งเมืองพัทยา

– การฝึกผสมแบบพหุภาคีของกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN Multilateral Naval Exercise 2017 : The 1st AMNEX 2017) ในทะเลและบนบก บริเวณพื้นที่อำเภอสัตหีบและอ่าวไทยตอนบน โดยจะมีการฝึกในท่า ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2560 การฝึกในทะเล ระหว่างวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2560 และพิธีปิดการฝึกในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560

อ่าวพัทยา ซึ่งจะเป็นสถานที่ทำพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติ

– การสวนสนามทางเรือนานาชาติ (The 50th Anniversary of ASEAN International Fleet Review 2017 : ASEAN IFR 2017) บริเวณพื้นที่อ่าวพัทยา โดยเรียนเชิญ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานตรวจพลสวนสนาม ในวันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2560 โดยมีเรือรบจากกองทัพเรือประเทศต่างๆ เข้าร่วมมากกว่า 40 ลำ รวมทั้งจะมีการจอดเรือทอดสมอประดับไฟในเวลากลางคืน ร่วมกับการแสดงพลุไฟนานาชาติของเมืองพัทยา

– การสาธิตการปฏิบัติการและการเดินพาเหรดทางบก บริเวณถนนเลียบชายฝั่งเมืองพัทยา โดยกำลังพลของเรือรบนานาชาติ จะร่วมเดินพาเหรดทางบกเพื่อร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน กับขบวนพาเหรดทางบกของเมืองพัทยา ในวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560

2. กิจกรรมสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและกระตุ้นการท่องเที่ยวของประเทศ โดยวางแผนจัดกิจกรรมให้ร้อยเรียงสอดคล้องกันตลอดเดือนพฤศจิกายน 2560 ได้แก่ – งานประเพณีและเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2560, – นิทรรศการเทคโนโลยีเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 (Ship Technology for next Decade Ship Tech 4) ระหว่างวันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2560, – การแข่งขันเครื่องบิน Air Race 1 ณ สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ระหว่างวันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2560, – การแสดงพลุไฟนานาชาติของเมืองพัทยา ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2560

ร่วมด้วยการแสดงดนตรี เทศกาลอาหารงานแสดงสินค้า และการแข่งขันกีฬาทางนำ้ เช่น การแข่งขันเรือมังกรนานาชาติ การแข่งขันเรือพายระดับประเทศ การแข่งขันเรือใบนานาชาติ เป็นต้น โดยจะต้องมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใกล้ชิดต่อไป

กองทัพเรือหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความสนับสนุน และความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งจะทำให้การจัดงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด ตลอดจนเห็นถึงความพยายามและความมุ่งมั่นของกองทัพเรือ ที่ร่วมพัฒนา และสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้กับประเทศ เป็นกองทัพเรือที่ประชาชนเชื่อมั่นและภาคภูมิใจ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*