สื่อมวลชน เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยว และกลยุทธ์การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ ในจังหวัดขอนแก่น (4)

สื่อมวลชนได้พบปะพูดคุยกับ นายภพพล เกษมสันต์ ณ อยุธยา กรรมการบริหาร บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด ซึ่งกล่าวว่า โดยที่ จังหวัดขอนแก่น ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ระหว่างสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์กรมหาชน) หรือ “ทีเส็บ” (TCEB) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2556 เป็นเมืองแห่งการประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการ (MICE – Meetings, Incentive, Conventions /Conferencing, Exhibitions/ Events) หรือที่เรียกว่า MICE City นับเป็นจังหวัดที่ 5 ของประเทศไทย และเป็นจังหวัดแรกของภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

อุตสาหกรรมไมซ์เป็นกลุ่มธุรกิจที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศไทยเป็นจำนวนมาก มีอัตราการเติบโตเร็วและเพิ่มขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ สร้างความยั่งยืนให้แก่เศรษฐกิจของประเทศ จากการที่ขอนแก่นได้รับเลือกให้เป็นเมืองไมซ์แห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดโอกาสในการพัฒนาและสร้างศักยภาพของเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่นให้เข้มแข็งและยั่งยืน

ในปี 2559 จังหวัดขอนแก่นได้เกิดความร่วมมือกันของผู้นำองค์กรท้องถิ่น, ผู้ประกอบการท้องถิ่น และบุคคลทั่วไป ซึ่งกลุ่มผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมต่างมีหลากหลายเป็นอย่างมาก เช่น Organizers, บริษัททัวร์, โรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร, โรงงานอุตสาหกรรม, นักวิชาการ คณาจารย์, ข้าราชการ, รัฐวิสาหกิจ, อสังหาริมทรัพย์, ขนส่ง โลจิสติกส์, เทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อสารมวลชน, นักซอฟท์แวร์, ที่ปรึกษาภาครัฐและเอกชน, เจ้าของสถานศึกษา สถาบันฝึกอบรม เป็นต้น กลุ่มผู้ถือหุ้นทั้งหมดมีทั้งสิ้น 82 ราย ต่างเล็งเห็นความสำคัญร่วมกันในการผลักดันให้จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองที่สะดวกต่อการให้บริการ MICE อย่างครบวงจร จึงจัดตั้งบริษัท Khon Kaen MICE Management หรือ KKMM ขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการแก่ผู้รับบริการอุตสาหกรรม MICE ทั้งระดับจังหวัด ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อเป็นกลไกหลักในสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ให้จังหวัดขอนแก่นนำไปสู่การสร้างรายได้ให้จังหวัดขอนแก่น และประเทศ อย่างยั่งยืนต่อไป

โดย บริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด มีวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นกลไกหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรกของภาคอีสาน พร้อมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม MICE สู่ GMS และอาเซียนอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

1. รวบรวมเครือข่ายอุตสาหกรรม MICE ให้สมบูรณ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมทรัพยากรอุตสาหกรรม MICE, 2. มุ่งมั่นส่งเสริมเครือข่ายในอุตสาหกรรม MICE โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนา

อุตสาหกรรม MICE, 3. อำนวยความสะดวกให้เกิดแก่ผู้มารับบริการครบถ้วนเบ็ดเสร็จ โดยสร้างมาตรฐานการให้บริการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล, 4. ส่งเสริมการสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรม MICE ในจังหวัดขอนแก่น, 5. สร้างกิจกรรมเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม MICE, 6. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ประกอบของอุตสาหกรรม MICE เช่น แหล่งท่องเที่ยว สถานที่ประชุม รถโดยสาร ให้สอดรับความต้องการของผู้รับบริการ, 7. ยกระดับ KKMM ให้สู่อาเซียน ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน

โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างการยอมรับในอุตสาหกรรม MICE ภายใน 1 ปีพร้อมสามารถสร้างมาตรฐานพัฒนาไปสู่การยอมรับในระดับอาเซียนภายใน 3 ปี

จังหวัดขอนแก่นเมือง “MICE City และ Khon Kaen Smart City” โดยบริษัท ขอนแก่น ไมซ์ แมเนจเมนท์ จำกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ผลักดันเมืองขอนแก่นให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการประชุมนานาชาติ ฯลฯ ควบคู่กับการผลักดันให้เมืองขอนแก่นเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนภายในจังหวัดขอนแก่น โดยการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ เพื่อมุ่งหวังพัฒนานครขอนแก่น สร้างสรรค์พลังชุมชนท้องถิ่น สร้างจิตสำนึกของคนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วม รู้สึกความเป็นเจ้าของเมืองร่วมกัน พัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ และประยุกต์วัฒนธรรมท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุคสมัย ภายใต้แนวคิด Khon Kaen Smart City นอกจากนั้นยังกล่าวถึง การตั้งเป้าหมาย การเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวไว้ในอนาคต อีก 20% รองรับการขยายตัวของจังหวัดขอนแก่นอีกด้วย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*