พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” จาก TAT Academy ช่วยเชื่อมโยงเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในระดับนโยบาย

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง” (กทส.) หรือ Tourism Management Program for Executives (TME) เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยว สร้างเครือข่ายและบูรณาการการทำงานในระดับนโยบายซึ่งนำไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ ณ โรงแรมเรเนซองส์ ราชประสงค์

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. กล่าวว่า ในฐานะที่ ททท. เป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย และดำเนินการส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังเพิ่มบทบาทการเป็นผู้พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วยการเผยแพร่ความรู้และสร้างหลักสูตรการจัดฝึกอบรมให้แก่บุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ ซึ่งมีคณะกรรมการดำเนินการศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) และเป็นผู้ดำเนินการจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในชื่อ “หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง หรือ Tourism Management Program for Executives (TME)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเชื่อมโยงการทำงานในระดับนโยบาย ครอบคลุมเป็นเครือข่ายและช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 นี้ มีผู้เข้าอบรมทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผ่านการอบรมจำนวน 85 คน ตลอดระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 72 ชั่วโมง ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ –มิถุนายน 2560 (สัปดาห์ละ 1 วัน) ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาต่างๆ อาทิ นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หลักสูตรในการอบรมออกแบบเนื้อหาตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยมีหัวข้อการอบรมที่เอื้อต่อการประสานประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวต่อกัน อาทิ แผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวระดับต่างๆ ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ภูมิสถาปัตยกรรมและการบริหารจัดการพื้นที่ด้านการท่องเที่ยว การบริหารจัดการภาวะวิกฤตและความเสี่ยงด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสเดินทางศึกษาดูงานในประเทศ 2 ครั้ง ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงราย และศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ มหานครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

ทั้งนี้ หลักสูตรดังกล่าวได้รับการยอมรับจากผู้เข้าร่วมอบรม วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ททท. ผู้บริหารระดับสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก ททท. จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาหลักสูตรนี้ให้ดียิ่งขึ้น และสามารถสร้างการเชื่อมโยงการทำงานในระดับนโยบายครอบคลุมเป็นเครือข่ายอย่างแน่นแฟ้น และช่วยพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบอย่างเป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นในรุ่นต่อไป ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดการท่องเที่ยว (TAT Academy) โทร. 0 2250 5694 ต่อ 4476-79

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*