ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

ศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว ททท. ลงนามความร่วมมือกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย พร้อมเสวนา “ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม”

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. และ ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิชาการการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการไทย ระหว่างสองหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยในอนาคตท่ามกลางวิกฤตการณ์ และกระแสการท่องเที่ยวใหม่ๆ ณ ห้อง Sapphire Suite โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ แพลทินัม ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

นายยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการ ททท. เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของศูนย์วิจัยด้านตลาดการท่องเที่ยว หรือศูนย์ TATIC (TAT Intelligence Center) ของ ททท. ที่มีเครือข่ายหน่วยงานพันธมิตรเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลงานวิจัย ให้สามารถนำมาต่อยอดแนวความคิดและวิเคราะห์สถานการณ์ร่วมกัน ซึ่งเชื่อมั่นว่าผลต่อเนื่องจากการลงนามในครั้งนี้จะเสริมความเข้มแข็งให้ศูนย์ TATIC สร้างประโยชน์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐและเอกชนได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจวางแผนด้านการตลาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในเวทีโลก

สำหรับการเสวนา ในหัวข้อ “ความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม” ถือเป็นก้าวแรกของความร่วมมือกับ สกว. โดยมุ่งหวังที่จะขับเคลื่อนและสนับสนุนนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศ และฉายภาพแนวโน้มของการท่องเที่ยวไทยในอนาคต สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมตามมุมมองของแต่ละหน่วยงาน ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยว ซึ่งจะทำให้เห็นสถานการณ์แนวโน้มและเหตุปัจจัยต่างๆ ที่จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดจนกลยุทธ์การเตรียมความพร้อม ที่จะสร้างความแตกต่างของไทยในเวทีโลก

ททท. ในฐานะองค์กรที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ตระหนักถึงศักยภาพขององค์กรในการแข่งขันในระดับโลก จึงได้วางรากฐานและความมั่นคงด้านการท่องเที่ยวของไทย เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้จะสามารถเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ศูนย์ TATIC เป็นเสมือนเข็มทิศชี้นำทิศทางแนวโน้มในอนาคตของการท่องเที่ยวไทย และเพื่อให้ทุกภาคส่วนมีข้อมูลในการต่อยอดองค์ความรู้ด้านการตลาด ตลอดจนจะได้ร่วมกันพัฒนาการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป ให้ทันต่อสถานการณ์ท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มปรับตัวในทางที่ดีขึ้น

ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 2 ปี 2560 มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 40 ล้านคน-ครั้ง รายได้ประมาณ  2.3 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 และชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 8.02 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 4 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 11% ทั้งนี้ ประมาณการว่าเมื่อสิ้นปี 2560 จะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 156.37 ล้านคน-ครั้ง สร้างรายได้ประมาณ 9.6 แสนล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.98% ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยจำนวน 35 ล้านคน สร้างรายได้ประมาณ 1.8 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.59% ทั้งนี้ สามารถติดตามข้อมูลต่างๆ ได้ที่ www.tourismthailand.org/TATIC หรือ TATIC Mobile Application

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*