ไทยแอร์เอเชีย ผนึกกำลัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ บีเอซี เปิดหลักสูตรผลิตและพัฒนา “ช่างอากาศยาน”

ไทยแอร์เอเชีย ผนึกกำลัง ม.เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ บีเอซี เปิดหลักสูตรผลิตและพัฒนา “ช่างอากาศยาน” ร่วมงานไทยแอร์เอเชีย พร้อมก้าวสู่ตลาดอุตสาหกรรมการบิน

ไทยแอร์เอเชีย ลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และ โรงเรียนการบินกรุงเทพ โดย บริษัทบางกอกเอวิเอชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด (บีเอซี) ประสานจุดแข็งร่วม จัดหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยาน หรือ Aircraft Mechanic ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้เวลาในการเรียน 1 ปี เมื่อจบแล้วทำงานทันทีกับสายการบินไทยแอร์เอเชีย

นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะสายการบินราคาประหยัด ซึ่งสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์การเดินทางของคนทั่วโลก ทำให้มีความต้องการบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน ที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่ธุรกิจ รวมทั้งช่างอากาศยานหรือ Aircraft Mechanic เพื่อรองรับแผนการขยายตัวของบริษัท ซึ่งปัจจุบันไทยแอร์เอเชียมีพนักงานในส่วนของการซ่อมบำรุงอากาศยานทั้งหมด 321 คน แบ่งเป็น วิศวกรอากาศยาน 105 คน และ ช่างอากาศยาน 216 คน กำกับดูแลเครื่องบินแอร์บัส เอ320 จำนวน 54 ลำ (เป้าหมายเครื่องบินครบ 58 ลำ ณ สิ้นปี 2560) โดยสายการบินตั้งเป้าเพิ่มจำนวนช่างอากาศยานอีกประมาณ 100 คน ภายใน 3 ปี

ทั้งนี้ที่ผ่านมา สายการบินได้เปิดรับสมัครช่างอากาศยานที่จบการศึกษาจากที่ต่างๆ แต่คุณสมบัติของผู้สมัครยังไม่ตรงและเพียงพอต่อความต้องการ ดังนั้นสายการบินจึงได้วางแผนร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรช่างอากาศยานตามมาตรฐานขององค์กรความปลอดภัยแห่งสหภาพยุโรป หรือ EASA อยู่แล้ว รวมทั้งกับ บีเอซี ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดสอนด้านอากาศยานชั้นนำเข้ามาเติมเต็มทางด้านภาคปฏิบัติ ซึ่งเชื่อมั่นได้ว่า หลักสูตรช่างอากาศยาน ภายใต้ความร่วมมือนี้จะผลิตช่างอากาศยานที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับและมีคุณสมบัติตรงตามที่สายการบินไทยแอร์เอเชียตั้งเป้าหมายไว้

ดร.สาธิต พุทธชัยยงค์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย มียุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรด้านซ่อมบำรุงอากาศยานอย่างชัดเจน ได้จัดตั้งสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพขึ้น โดยได้รับการรับรองเป็นศูนย์ฝึกอบรมช่างอากาศยานตามมาตรฐาน EASA PART 147 ก่อนเปิดหลักสูตรฝึกอบรมช่างอากาศยานตามมาตรฐาน EASA PART 66 CAT B 1.1 ขึ้นเมื่อต้นปี 2559 แต่ก็ยังไม่สามารถผลิตช่างอากาศยานออกสู่ภาคอุตสาหกรรมได้เพียงพอต่อความต้องการในอุตสาหกรรม “หลักสูตรช่างอากาศยาน” จึงนับเป็นหลักสูตรที่ 2 ของสถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

“มหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ภาคการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม ได้เข้ามาร่วมกันจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาและผลิตช่างอากาศยานร่วมกับไทยแอร์เอเชีย และ บีเอซี เพราะประเทศไทยยังขาดบุคลากรด้านนี้อีกเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันประเทศที่มีศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคนี้ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสหพันธ์รัฐมาเลเซีย ซึ่งทั้งสามประเทศนี้ได้พัฒนาบุคลากรด้านซ่อมบำรุงอากาศยานมาก่อน และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สำหรับประเทศไทยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินได้ให้ข้อมูลว่า เฉพาะภูมิภาคเอเซียยังคงมีความต้องการบุคลากรด้านการบิน การควบคุมจราจรทางอากาศและรวมถึงฝ่ายช่างอากาศยานภาคพื้นกว่า 40,000 อัตรา ข้อมูลนี้ส่งสัญญาณว่าประเทศไทยจะต้องเร่งผลิตบุคลากรรองรับ ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพโดยเร่งด่วนเช่นกัน” ดร.สาธิต กล่าว

นาวาอากาศโท ปิยะ ตรีกาลนนท์ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร บีเอซี กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมและจัดการเรียนการสอนด้านช่างอากาศยาน หลักสูตรแรกของบีเอซี ทั้งนี้ บีเอซี เป็นโรงเรียนการบินเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดสอนหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี ตลอดหลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตรนักบินส่วนบุคคล หลักสูตรการบินด้วยเครื่องวัดประกอบการบิน หลักสูตรการบินด้วยเครื่องบินสองเครื่องยนต์ รวมไปถึงหลักสูตรนักบินพาณิชย์เอก การจัดการหลักสูตรที่ผ่านมาทำให้ บีเอซี มีความเชี่ยวชาญทางด้านเครื่องบินสูง และมีช่างอากาศยานเพื่อดูแลเครื่องบินที่ใช้สอนให้กับนักศึกษาในหลักสูตร การเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรช่างอากาศยานดังกล่าว นักศึกษาในหลักสูตรจะได้เข้ามาเรียนรู้การดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องบินจริง กับช่างอากาศยานของบีเอซี

สำหรับหลักสูตรช่างอากาศยาน (Student Aircraft Mechanic) เป็นหลักสูตรระยะสั้นใช้ระยะเวลาในการเรียน 1 ปี โดยรับสมัครผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือ ปวส. ในสาขาช่างยนต์ หรือช่างไฟฟ้า หรือช่างอิเล็กทรอนิกส์เข้าศึกษา ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าศึกษาในหลักสูตร จะเข้ารับการอบรมทักษะด้านงานซ่อมบำรุงอากาศยานพื้นฐาน ณ สถาบันการบินแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นระยะเวลา 6 เดือน หลังจากนั้นจะเรียนในภาคปฏิบัติกับบีเอซีเป็นระยะเวลา 3 เดือน และหลังจากนั้นนักศึกษาจะเข้าไปเรียนรู้ขั้นตอนและฝึกการปฏิบัติจริงหน้างาน (On The Job) ณ สายการบินไทยแอร์เอเชียเป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมเรียนทฤษฎี ปฏิบัติ และฝึกงาน 12 เดือน ทั้งนี้ในระยะแรกของการเปิดหลักสูตรนี้มีเป้าหมายเพื่อผลิตช่างอากาศยานป้อนให้กับ สายการบินไทยแอร์เอเชียโดยเฉพาะ ดังนั้นในระหว่างการเรียนนักศึกษาจะได้รับเงินเดือนจากไทยแอร์เอเชียเสมือนเป็นพนักงานของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและยื่นใบสมัคร ผ่าน www.airasia.com/recruitment ตั้งแต่วันนี้-31 กรกฎาคม 2560 เพื่อผ่านขั้นตอนการคัดเลือก และเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 16 ตุลาคม 2560

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*