ทีเส็บ นำผู้นำเมือง สำรวจขอนแก่น จุดแรงบันดาลใจต่อยอดพัฒนา MICE City

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “MICE City Summit 2017” ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดขอนแก่น  เพื่อระดมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมได้แก่การนำผู้เข้าร่วมประชุมจาก 10 จังหวัดจากไมซ์ซิตี้และเมืองที่มีศักยภาพ เข้าชมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น หรือ Khonkaen International Convention and Exhibition Center (KICE)

ซึ่งพร้อมในการเปิดบริการศูนย์ประชุมฯในเดือนธันวาคม 2560 นี้ เพื่อให้ผู้บริหารเมืองที่เข้าร่วมประชุมได้เห็นมุมมองของนักลงทุนในการสร้างศูนย์ประชุม (Venue) โดยเอกชนจะพิจารณาจากศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของเมือง กำลังซื้อและโอกาสทางการตลาด ที่ตั้งและโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ รวมถึงปัจจัยเสริมเช่นนโยบายภาครัฐ และนโยบายท้องถิ่น ดังนั้นความตื่นตัวและความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการนำเสนอข้อมูลความพร้อมของเมือง จะมีผลอย่างมากในการดึงดูดการลงทุนพัฒนาศูนย์ประชุมและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริมธุรกิจไมซ์ในพื้นที่ของตน

นอกจากนี้ ทีเส็บ ยังนำผู้เข้าร่วมประชุมทดลองบริการ Smart Bus นั่งสำรวจเส้นทางรถไฟฟ้ารางเบาจังหวัดขอนแก่น โดยมีวิทยากรจาก บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด ผู้เป็นต้นแบบการพัฒนาเมืองด้วยความริเริ่มของกลุ่มเอกชน ให้เกียรติบรรยายความเป็นมาพร้อมแผนพัฒนาจังหวัดเชิงรุก ที่ปัจจุบันกลายเป็น “ขอนแก่นโมเดล” ต้นแบบการพัฒนาเมืองโดยภาคเอกชนในหลายจังหวัด การสัมผัสประสบการณ์จริงจาก KKTT ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุม MICE City Summit ครั้งนี้ได้เห็นความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมของภาครัฐและเอกชนในการสร้างเมืองขอนแก่นให้เป็น Smart City ในอนาคต อีกทั้งยังให้เห็นถึงกระบวนการจัดการโครงสร้างพื้นฐานในเมืองขอนแก่นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้เข้าร่วมประชุม นำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาเมืองในเมืองต่างๆ ต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*