สี่จังหวัดเหนือตอนบน พร้อมจัดงาน “เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย” ชูผ้าล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยว

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ พร้อมจัดงาน “เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย” ใน 4 จังหวัด (แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) ชูอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออกสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ดึง “มารีญา พูนเลิศลาภ” Miss Universe Thailand 2017 ขึ้นเวทีโชว์อัตลักษณ์ผ้าล้านนาตะวันออก

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นายเลิศชาย หวังตระกูลดี ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย นางสาวเอิบลาภ ศรีภิรมย์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ รวมทั้ง นางสาวมารีญา พูนเลิศลาภ Miss Universe Thailand 2017 ร่วมกันแถลงข่าว การส่งเสริมประชาสัมพันธ์และตลาดท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก (แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) ณ ห้องประชุมชั้น 10 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และ เชียงราย หรือกลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก ได้สนับสนุนการท่องเที่ยวทั้งเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและนิเวศ โดยมีการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ ชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการส่งเสริมการตลาด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ จึงดำเนินโครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์และการตลาดท่องเที่ยว โดยกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก “เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย” (แพร่ น่าน พะเยา เชียงราย) ขึ้น เพื่อพัฒนาสินค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผ้าทอท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ชุมชนอันเกิดจากมรดกภูมิปัญญาของชาวล้านนาตะวันออก นำมาส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวทางด้านศิลปวัฒนธรรมในช่วงกรีนซีซั่น Green Season หรือนอกฤดูกาลท่องเที่ยว กระตุ้นนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาเยือนจังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่การเพิ่มรายได้จากการท่องที่ยวสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน

นางนาถนรี ธนะปัญโญ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กิจกรรม “เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย” ประกอบไปด้วย การผลิตภาพยนตร์สารคดีประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยว “เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย” เพื่อเสนอเส้นทางท่องเที่ยวในแหล่งผ้าทอแต่ละจังหวัด และเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ออกอากาศทางช่อง 3 (SD) 28 การจัดประกวดแข่งขันออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกาย โดยใช้ผ้าพื้นเมือง ตลอดจนการจัดเวทีแสดงแฟชั่นโชว์ผ้าทอล้านนาตะวันออก การจัดนิทรรศการผ้าทอพื้นเมือง ผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ การสาธิตเทคนิคการทอผ้าลวดลายต่างๆ การให้ความรู้เรื่องผ้า รวมทั้งการจัดจำหน่ายสินค้าผ้าทอและสินค้าโอทอปในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดแพร่ งาน “ซิ่นงาม นามจกเมืองลอง” และงาน “Thailand Indigo Fashion Week” วันที่ 1-3 กันยายน ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 9 จังหวัดแพร่, จังหวัดน่าน งาน “เสน่ห์ซิ่นน่าน สืบสานงานเครื่องเงิน” วันที่ 8-10 กันยายน, จังหวัดน่าน, จังหวัดพะเยา งาน “พะเยาผ้าทอ มรดกแห่งภูมิปัญญา” วันที่ 15-17 กันยายน, จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย งาน “อารยธรรมผ้าล้านนาตะวันออก ผ้าทอพื้นถิ่นไทยสู่สากล” วันที่ 22-24 กันยายน 2560 จังหวัดเชียงราย ซึ่งในพิธีเปิดงานแต่ละจังหวัดนั้น นางสาวมารีญา พูนเจริญลาภ Miss Universe Thailand 2017 พรีเซนเตอร์กิจกรรม พร้อมด้วย นางสาวสุภาภรณ์ ฤทธิพฤกษ์ รอง Miss Universe Thailand 2017 และนายพุทธิพงษ์  คล้ำจีนภาณุวงศ์ นักแสดงจากช่อง 8 จะมาร่วมในการแสดงแฟชั่นโชว์ นำเสนออัตลักษณ์ความงดงามของผ้าทอล้านนาตะวันออกสู่สากลอีกด้วย

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ กล่าวถึงการประกวดการแข่งขันออกแบบสินค้าทางการท่องเที่ยวและเครื่องแต่งกาย โดยใช้ผ้าพื้นเมืองในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 หรือรางวัล Eastern Lanna Design Award 2017 ว่า เป็นเวทีที่เปิดให้ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ ส่งผลงานชิงเงินรางวัลรวมกว่า 8 แสนบาท ทั้งการออกแบบชุดแต่งกายจากผ้าพื้นเมือง และสินค้าทางการท่องเที่ยวจากผ้าพื้นเมือง ที่เน้นใช้ผ้าทอทองถิ่นในพื้นที่จังหวัดแพร่ น่าน พะเยา และเชียงราย มาสร้างชิ้นงาน ซึ่งรับสมัครส่งผลงานไปจนถึงวันที่ 18 สิงหาคม นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook fanpage : เส้นทางรอยไหมใยฝ้าย ผ้าล้านนาตะวันออก

สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่ 124 หมู่ 5 ตำบลแม่คำมี อำเภอเมืองแพร่ แพร่ 54000 โทร. 0 5464 6205

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*