กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง คาราวานขับรถพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง (6)

กิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวภูมิภาคภาคกลาง คาราวานขับรถพิชิต 17 จังหวัดภาคกลาง (6) รูปแบบ Media/Agent FAM Trip โดยมีวัตถุประสงค​์เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง Green Season (เดือนกันยายน-ตุลาคม 2560) ตามแผนการตลาดท่องเที่ยว ททท.ภูมิภาคภาคกลาง ประจำปี 2561 และเพื่อเป็นการเผยแพร่ประสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ในพื้นที่ภาคกลาง ที่จะเสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวในปี 2561 ร่วมเดินทางเส้นทางตามรอยพระบาทตามศาสตร์พระราชา และ 12 แหล่งท่องเที่ยวใหม่ของภาคกลาง

พระตำหนักคำหยาด ปัจจุบันเป็นโบราณสถาน ตั้งอยู่ในเขตวัดร้างชื่อว่า วัดโพธิ์ทอง ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาหลายฉบับ มีความปรากฏไว้ว่า “ปีมะโรง โทศก เดือนแปดข้างขึ้น (พ.ศ. 2303) กรมขุนพรพินิต (พระเจ้าอุทุมพร) เสด็จลงเรือพระที่นั่งออกไป ณ วัดโพธิ์ทองคำหยาด ทรงผนวชแล้วเสด็จกลับเข้ามาอยู่ ณ วังประดู่ดังแต่ก่อน” แสดงให้เห็นว่า กรมขุนพรพินิต ได้เสด็จมาผนวช ซึ่งพระองค์จะต้องมาประทับที่พระตำหนักคำหยาดแห่งนี้แน่นอน

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จทอดพระเนตรพระตำหนักคำหยาดเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2451 และทรงมีพระราชวินิจฉัยดังปรากฎในพระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จลำน้ำมะขามเฒ่า ว่า “พระตำหนักนี้คงได้สร้างเมื่อขุนหลวงบรมโกศเสด็จประภาสตามแถบเมืองอ่างทองเนืองๆ จนถึงได้เสด็จพระนอนขุนอินทรประมูลถึง 2 ครั้ง ทรงปฏิสังขรณ์ทั้งพระนอนจักรสีห์ และ พระนอนขุนอินทรประมูลที่ตำหนักคำหยาดนี้ คงได้สร้างไว้เป็นที่ประทับเสด็จออกมาเนืองๆ”

พระตำหนักคำหยาดเป็นพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าอุทุมพร หรือ ขุนหลวงหาวัด พระมหากษัตริย์องค์ที่ 32 (บางแห่งนับว่าเป็นพระองค์ที่ 33) ราชวงศ์บ้านพลูหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยา พระตำหนักหลังนี้เป็นพระตำหนักที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่ประทับระยะหนึ่ง ก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับวัดประดู่ทรงธรรม

พระตำหนักคำหยาด ในอดีตสันนิษฐานกันว่าปลูกสร้างขึ้นตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าบรมโกศเพื่อใช้เป็นที่ประทับแรม เนื่องจากมีพระราชนิยมเสด็จประพาสเมืองแถบนี้ และในขณะเดียวกัน กรมขุนพรพินิต (ขุนหลวงหาวัด หรือ เจ้าฟ้าอุทุมพร) เคยผนวชอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ ได้ทรงนำข้าราชบริพารกับพระภิกษุ ที่จงรักภักดี เสด็จลงเรือพระที่นั่ง ออกจากพระนครศรีอยุธยามาจำพรรษาที่วัดโพธิ์ทองคำหยาด และประทับอยู่ที่พระตำหนักคำหยาดนี้เพื่อไปสมทบกับชาวบ้านบางระจัน

ปัจจุบันนี้พระตำหนักแห่งนี้ ทางกรมศิลปากรได้บูรณะและขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน สภาพปัจจุบันมีเพียงผนัง 4 ด้าน ตัวอาคารตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา ก่อด้วยอิฐถือปูนขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ยังหลงเหลือเค้าความงามทางด้านศิลปกรรม เช่น ลวดลายประดับซุ้มจรนำ หน้าต่าง มีมุขเด็จด้านหน้าและด้านหลัง ภายในทาดินแดงปูพื้นกระดาน ร่องรอยของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมฉาบฉายให้เห็นถึงเรื่องราวและความทรงจำในสมัยอดีตได้อย่างน่าสนใจ 

พระตำหนักก่อด้วยอิฐ ยกพื้นสูง มีใต้ถุนและเจาะช่องใต้ถุน เป็นรูปประตูโค้งแหลมตามแบบที่นิยมมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช มีมุขย่อกระเปาะด้านหน้าทางทิศตะวันออก เครื่องบนไม่มีเหลือ คงปรากฏเพียงผนังตึก

พระตำหนักคำหยาด อยู่ถัดจากวัดโพธิ์ทอง ไปทางทิศตะวันตก ประมาณ 2.5 กม. ตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร. +66 3552 5867, +66 3552 5880

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย 1672

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*