กรมประชาสัมพันธ์ จัดโครงการสื่อมวลชนสัญจร เยี่ยมชม “โครงการห้วยโสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” จังหวัดปราจีนบุรี

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เกิดจากสายพระเนตรอันกว้างไกล ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ช่วยพลิกฟื้นชีวิตพสกนิกรในจังหวัดปราจีนบุรี ให้พ้นจากภัยน้ำท่วม ส่งต่ออาชีพเกษตรกรรมไปยังลูกหลาน

ศาลาซึ่งเคยเป็นที่ประทับพักแรมของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5

โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยโสมง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตั้งอยู่ ณ บ้านแก่งยาว ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชว่า “อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา” (อ่านว่า นะ-รึ-บอ-ดิน-ทระ-จิน-ดา) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีความหมายว่า “อ่างเก็บน้ำที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้

โครงการสื่อมวลชนสัญจร เริ่มต้นเยี่ยมชมแห่งแรก ที่วัดบางแตน ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา แต่เดิมชื่อ วัดสีลาดสัดทาทำ สมัยเมื่อสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวโรรส สมเด็จพระสังฆราชเจ้าเสด็จตรวจการคณะสงฆ์มณฑลปราจีนบุรี ทรงมีรับสั่งให้ใช้ชื่อวัดตามตำบลที่ตั้งวัดอยู่ จึงเรียกว่าวัดบางแตน ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

วัดนี้มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ คือ เคยเป็นที่ประทับพักแรมของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.5 ครั้งเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี ร.ศ. 127 ตรงกับวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2451

วัดนี้มีพระพุทธรูปสำคัญคือ หลวงพ่อคุ้ม เป็นพระพุทธรูปศิลาหน้าตักกว้าง 79 นิ้ว ปางมารวิชัย สมัยอู่ทอง เป็นพระประธานอยู่ในอุโบสถวัดบางแตนมานานกว่า 200 ปี

พระครูโกศลถาวรกิจ เจ้าอาวาสวัดบางแตน

พระครูโกศลถาวรกิจ เจ้าอาวาสวัดบางแตน ได้กรุณาอธิบายถึงความสำคัญของอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา ซึ่งแต่เดิมก่อนจะมีการสร้างอ่างเก็บน้ำ น้ำในแม่น้ำบางปะกง เกิดการรุกรานจากน้ำเค็ม ที่ไหลย้อนขึ้นมาจนถึงจังหวัดปราจีนบุรี แต่เมื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำแล้วเสร็จ และมีการปล่อยน้ำที่เก็บกักไว้ตามความเหมาะสม ทำให้ค่าความเค็มในแม่น้ำปราจีนบุรีลดลง เพราะน้ำที่ปล่อยจากอ่างเก็บน้ำช่วยผลักดันน้ำเค็มให้ค่าไม่เกินมาตรฐาน

เมื่อปี พ.ศ.2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานพระราชดำริให้พัฒนาต้นน้ำลำธารปราจีนบุรี โดยทรงให้พิจารณาสร้างเขื่อนเก็บกักน้ำ 3 เขื่อน ได้แก่เขื่อนห้วยพระปรง เขื่อนห้วยยาง และเขื่อนห้วยโสมง เพื่อจัดหาน้ำให้ราษฎรใช้ทำการเพาะปลูกได้ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง พร้อมทั้งมีน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภคตลอดปี และได้มีพระราชดำรัสเพิ่มเติมอีกหลายโอกาส

เรือนทรงงาน โครงการพัฒนาส่วนพระองค์ บ้านบางแตน

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับโครงการห้วยโสมงเป็นครั้งแรก และยังมีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการอีก 5 ครั้ง ในช่วงระหว่างปี 2521 ถึง 2544 ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 อนุมัติให้เริ่มดำเนินการก่อสร้าง ระยะเวลาก่อสร้าง 9 ปี โดยกรมชลประทานเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปีงบประมาณ 2553 เป็นต้นมา ประกอบด้วยเขื่อนหัวงาน ชนิดเขื่อนดินแบบแบ่งโซน ความสูงกว่า 32 เมตร ความยาวกว่า 3,967 เมตร มีความจุที่ระดับเก็บกัก 295 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมระบบส่งน้ำและระบบระบายน้ำ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 111,300 ไร่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*