“พิธีสมโภชพระศรีมหาโพธิ์ 2500 ปี รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี”

รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี กับความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดปราจีนบุรี ขอเชิญเที่ยวงาน “พิธีสมโภชพระศรีมหาโพธิ์ 2500 ปี รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณต้นโพธิ์มหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 

ต้นไม้… หนึ่งต้น มีชีวิตที่ยืนยาว มีเรื่องราวเล่าขานสืบทอดเป็นประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมหลายยุคหลายสมัย เป็นหนึ่งภาพ สะท้อนส่องเรื่องราววิถีชุมชนท้องถิ่น

นายบัญญัติ แสวงดี วัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้จัดทําหนังสือ “รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยูหัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน โอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 โดยรวบรวมประวัติและเรื่องราวที่มีการบอกเล่าหรือบันทึกไว้เกี่ยวกับต้นไม้ในสถานที่ต่างๆ จากทุกภูมิภาคของประเทศไทย จํานวน 65 ต้น เท่ากับพระชนมพรรษา มาจัดพิมพ์พร้อมภาพประกอบที่สวยงาม และเผยแพร่เป็นความรู้แก่ประชาชนทั่วไป

ต้นไม้ใหญ่ ที่ได้รับคัดเลือกมาจัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้มีคุณลักษณ์ ได้แก่ มีขนาดใหญ่ อายุ 100 ปี ขึ้นไป มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ มีตํานานหรือเรื่องเล่าประกอบ อยู่ในพื้นที่ที่มีความสําคัญทางวัฒนธรรมหรือสถานที่สําคัญต่างๆ มีความสอดคล้องกับระบบนิเวศพื้นฐาน และที่สําคัญเป็นต้นไม้หายาก/ใกล้สูญพันธุ์ โดย “ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ” ต้นไม้ต้นสำคัญของจังหวัดปราจีนบุรี ได้รับคัดเลือกจัดพิมพ์อยู่ในหนังสือรุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ทั้งนี้ จังหวัดปราจีนบุรี โดย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี กําหนดจะจัดงานพิธีสมโภชพระศรีมหาโพธิ์ 2500 ปี รุกข มรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ณ บริเวณต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี

จ.ส.ต.สกล ทองคํา ผู้อํานวยการสํานักงาน ททท.สํานักงานนครนายก กล่าวว่า งานพิธีสมโภชพระศรีมหาโพธิ์ 2500 ปี รุกข มรดกของแผนดิน ใต้ร่มพระบารมี ครั้งนี้ถือเป็นกิจกรรมพิเศษของจังหวัดปราจีนบุรี โดยจะมีพระภิกษุสงฆ์มาร่วมกันอธิฐานจิตจํานวน 500 รูป ททท.สํานักงานนครนายก ขอเชิญชวนชาวปราจีนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนาเข้าร่วมเฉลิมฉลอง

ร่วมกัน ทั้งนี้ ผู้มาร่วมงานจะได้รับใบโพธิ์จากต้นโพธิ์ต้นแม่จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่ผ่านการพุทธาภิเษกเป็นที่ระลึก จํานวนจํากัดเพียง 2,000 ใบ เท่านั้น 

“ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ” ตั้งอยู่ในเขตวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ตําบลโคกปีบ อําเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี สันนิษฐานว่าเป็นหน่อจากต้นพระศรีมหาโพธิ สถานที่ตรัสรู้จากพุทธคยา ประเทศอินเดีย มีอายุกว่า 2,000 ปี ซึ่งนําเข้ามาปลูกเป็นต้นแรก ตามตํานานกล่าวว่า พระเจ้าทวานัมปะยะดิษฐ์ เจ้าครองเมืองศรีมโหสถในสมัยขอมเรืองอํานาจทรงเลื่อมใสในพุทธศาสนา จึงได้ส่งคณะทูตเดินทางไปขอกิ่งต้นโพธิ์ ที่พระพุทธเจ้าประทับเมื่อคราวตรัสรู้จากเจ้าผู้ครองนครปาตุลีบุตร ประเทศอินเดีย แล้วนํากิ่งโพธิ์นั้นมาปลูกที่วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ปัจจุบัน ใช้เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดปราจีนบุรี และเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญทางพระพุทธศาสนา นักท่องเที่ยวให้ความสนใจเลือกเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ในทุกวันวิสาขบูชาจะมีการจัดงานนมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ และในห้วงการจัดงานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน จัดบริการนําเที่ยวเส้นทางท่องเที่ยว รอยพระพุทธบาทคู่จําลอง–เมืองศรีมโหสถ–พระพุทธทวาราวดี–ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 

นายสมชาย ตั้งใจ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ พื้นที่ห้วยสโมง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กล่าวถึง นายสมศักดิ์ พิริยโยธา ผู้อํานวยการสํานักงานทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี ได้มอบหมายให้โครงการฯ ดําเนินงานเพื่ออนุรักษ์พรรณไม้สําคัญของจังหวัดปราจีนบุรี จากต้นแม่ “ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ” ส่งต่อต้นลูกให้กับวัดในจังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดละ 1 ต้นนําไปปลูก โดยโครงการฯ ได้ลงพื้นที่เก็บเมล็ดนํามาลงแปลงเพาะเลี้ยงจนได้ต้นอ่อนที่มีลักษณะแข็งแรง มีลักษณ์ทางพฤกษศาสตร์ที่ดีสามารถนําไปปลูกขยายจํานวนได้ ส่งต่อให้เกิดการอนุรักษ์สายพันธุ์ของ “ต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ” ต่อไปในอนาคต 

สามารถดาวน์โหลดหนังสือ “รุกข มรดกของแผนดิน ใต้ร่มพระบารมี” ได้ที่ http://tree.culture.go.th/mobile

นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสอบข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งขอรับคําแนะนําเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ โทร.0-3731-2282 , 0-3731-2284 เปิดบริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. หรือดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tat8.com

สอบถามรายละเอียดไดที่ ททท. สํานักงานนครนายก (พื้นที่รับผิดชอบ – นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) เลขที่ 182/88 หมู่ 1 ถนนสุวรรณศร ตําบลท่าช้าง อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284, 1672 โทรสาร 0-3731-2286 www.tat8.com Email : tatnayok@tat.or.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*