การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก เชิญชวนสื่อมวลชน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (7)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก เชิญชวนสื่อมวลชน เดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระแก้ว (7), จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดนครนายก เพื่อเป็นการทัศนศึกษาเส้นทางไหว้พระสะสมบุญ โดย รองผอ. ประวัติ มุ่งเจริญรัตน์ เป็นผู้ให้การต้อนรับและนำชม

วัดจุฬาภรณ์วนาราม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

สร้างขึ้นในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระชนมายุ 50 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฏาคม 550 เมื่อเริ่มสร้าง สมเด็จพระญาณวโรดม (ประยูร สน.ตง.กุโร มหาเถระ) อดีตเจ้าอาวาสวัดเทพสิริทราวาส ได้ปรารภเรื่องนี้ขึ้น และได้ปรึกษาหารือกับพระธรรมวราจารย์ (หลวงปู่แบน) วัดบวรนิเวศวิหาร และคณะกรรมการมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระราชูปถัมภ์ ลงความเห็นว่า สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันสำคัญนั้น

นายมานะ ปิ่นมงคล ได้ถวายที่ดินแก่ พระธรรมวราจารย์ (หลวงปู่แบน) วัดบวรนิเวศวิหาร จำนวน 47 ไร่เมื่อปี 2548 และได้โอนที่ดินแปลงนี้ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในพระราชูปถัมภ์ พระธรรมวราจารย์ ได้เข้าดำเนินการปรับปรุงสถานที่ ในปี 2549 มีการปรับพื้นที่ดินเพื่อสร้างวัดแต่ยังคงรักษาต้นไม้เอาไว้ และมีการปลูกต้นไผ่ให้แนวทางเดินเพื่อความร่มเย็น และเห็นว่าเป็นสถานที่เหมาะสมแก่การเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันสำคัญนี้ สมเด็จพระญาณวโรดม ออกหนังสือขอพระราชทานนามวัด และได้ประราชทานนามว่า “วัดจุฬาภรณ์วนาราม” พร้อมด้วยพระราชทานตราสัญลักษณ์ จฬ เป็นตราประจำวัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

พระประธานในพระอุโบสถ

ตามเส้นทางเดินเข้าวัดจุฬาภรณ์วนาราม จะมีซุ้มป่าไผ่ อายุประมาณ 10 ปี เมื่อยอดต้นไผ่โน้นเข้าหากันกลายเป็นอุโมงค์ที่มีความสวยงามระยะทางประมาณ 500 เมตร เป็นซุ้มทางเข้าวัด ทำให้ร่มรื่น สวยงาม และได้รับความนิยมจากประชาชน เข้าเยี่ยมชมและถ่ายภาพกันเป็นจำนวนมาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วัดจุฬาภรณ์วนาราม โทร. 080 011 3791, ททท.สำนักงานนครนายก (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) โทร. 0 3731 2282, 0 3731 2284

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*