ผู้บัญชาการทหารเรือตรวจพื้นที่ และการซ้อมสวนสนามทางเรือ ในมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน

พลเรือเอกนริส  ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ ตรวจพื้นที่ และการซ้อมสวนสนามทางเรือ เพื่อติดตามความพร้อมในการจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน โดยได้ตรวจพื้นที่ท่าเรือจุกเสม็ด ฐานทัพเรือสัตหีบ, กองการบินทหารเรือ, อ่าวพัทยา และโรงแรมดุสิตธานี พัทยา เมืองพัทยา จ.ชลบุรี ในการนี้ผู้บัญชาการทหารเรือได้ลงเรือหลวงถลาง ซึ่งเป็นเรือประธานในการสวนสนามทางเรือ ทำการซ้อมตามรูปแบบและกำหนดการเสมือนจริง

พิธีสวนสนามทางเรือ เป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งของทหารเรือ ที่จัดให้มีขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่บุคคลสำคัญ ของประเทศหรือต่างประเทศตามที่จะเห็นสมควรในการสวนสนามทางเรือ ซึ่งเริ่มต้นมาจากอังกฤษ เรียกว่า Fleet Review ต่อมาได้มีพัฒนาการมาเป็นลำดับ มีการแบ่งพิธีสวนสนามทางเรือเป็น 2 ประเภท คือ Fleet Review หรือ Naval Review และ Naval Vessels Parade หรือ Naval Parade โดย Fleet Review ซึ่งเป็นรูปแบบที่นำมาใช้ในโอกาสสำคัญครั้งนี้ จะเป็นการสวนสนามโดยเรือทั้งหมดทอดสมออยู่กับที่ เรือตรวจพลซึ่งนายกรัฐมนตรีจะอยู่บนเรือหลวงถลางแล่นผ่าน เช่นเดียวกับการตรวจพลสวนสนามทางบก ซึ่งใช้รถวิ่งผ่านแถวทหาร

โดยทั่วไปในพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาตินั้น เรือที่ใช้เป็นเรือประธานในพิธีฯ จะขึ้นอยู่กับเจ้าภาพจะกำหนด ซึ่งส่วนใหญ่จะกำหนดเรือประธานเพื่อแสดงออกให้ผู้เข้าร่วมพิธีฯ เห็นถึงความโดดเด่นในด้านต่างๆ ของตน การใช้เรือที่มีประวัติการรบหรือผ่านยุทธนาวี  การใช้เรือที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ เป็นต้น ถึงแม้ว่ากองทัพเรือได้จัดพิธีสวนสนามทางเรือในวาระต่างๆ อยู่หลายครั้ง แต่ในการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียนของกองทัพเรือครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการจัดพิธีสวนสนามทางเรือนานาชาติในประเทศไทย โดยมีเรือรบที่เข้าร่วมพิธีฯ ทั้งจากชาติในอาเซียน และชาตินอกอาเซียน ถือเป็นความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติ และความไว้วางใจจากชาติต่างๆ ในอาเซียน ตลอดจนความร่วมมือจากประเทศนอกอาเซียนที่ส่งเรือรบเข้าร่วมในพิธีฯ ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 โดยกองทัพเรือได้พิจารณาจัดเรือหลวงถลาง สังกัดกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ เป็นเรือประธานในพิธีฯ โดยเรือได้ขึ้นระวางประจำการเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2523 ระวางขับน้ำเต็มที่ 1,095 ตัน ความยาวตลอดลำ 55.7 เมตร ความกว้าง 10 เมตร กินน้ำลึก 3.1 เมตร ความเร็วสูงสุด 12 น็อต ระยะปฏิบัติการไกลสุด 5,900 ไมล์ทะเล กำลังพลประจำเรือ 67 นาย เป็นเรือสนับสนุนการต่อต้านทุ่นระเบิด (เรือ สตท.) โดยทำหน้าที่ควบคุมเรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้นในการปฏิบัติการ และสนับสนุนการส่งกำลังให้แก่เรือล่าทำลายทุ่นระเบิด ต่อโดยบริษัทอู่กรุงเทพ จำกัด ซึ่งเรือหลวงถลาง ได้ผ่านการปฏิบัติราชการที่สำคัญทั้งในประเทศ และต่างประเทศในชาติอาเซียนมาอย่างต่อเนื่อง

เหตุผลในการใช้เรือหลวงถาง เป็นเรือประธานในพิธีสวนสนามทางเรือฯ เนื่องจากเป็นเรือรบหลักที่ทำหน้าที่ต่อต้านทุ่นระเบิดในทะเล ดำเนินการต่อเรือโดยบริษัทอู่ต่อเรือของคนไทย โดยการกำกับดูแลหรือเป็นรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ นับเป็นการน้อมนำพระราชดำริของพระบาทสเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการพึ่งพาตนเอง และความพอเพียงมาใช้ อีกทั้งยังแสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในอุตสาหกรรมต่อเรือในประเทศ สนองนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนอุตสาหกรรมทางทหารในประเทศ

นับเป็นเวลากว่า 37 ปี ที่เรือหลวงถลาง ขึ้นระวางประจำการและปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันเรือยังอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากกองทัพเรือ แสดงให้เห็นถึงสมรรถนะของเรือที่ต่อใช้เองในประเทศ และการดูแลรักษาเรือของกำลังพลประจำเรือเป็นอย่างดี ถือเป็นความภาคภูมิใจ และแสดงออกให้นานาชาติเห็นถึงขีดความสามารถของกองทัพเรือ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*