ม.ราชภัฏสุรินทร์ เตรียมจัด เทศกาลการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 25-31 มกราคม นี้

ศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นแต่ละภูมิภาคของโลก มีความแตกต่างหลากหลาย อันเนื่องมาจากลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ วิถึการดำรงชีวิต ภาษา ศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่างกัน อารยธรรมของโลกจึงมีอยู่หลากหลายอยู่ในทุกทวีป ทำหน้าที่เหมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงสภาพสังคมและวัฒนธรรมในยุคสมัยต่างๆ ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาและเปลี่ยนเรียนรู้ถึงอัตลักษณ์เฉพาะของเชื้อชาติ หรือท้องถิ่นของตน และได้ภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าแก่การอนุรักาษ์ ส่งเสริมและสืบทอดแก่ชนรุ่นหลัง

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุรินทร์ เห็นความสำคัญถึงการอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นมาโดยตลอด ประกอบกับจังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดที่มีมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมที่หลากหลาย นับเนื่องมาตั้งแต่สมัยขอมโบราณ จึงได้จัดโครงการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ Surin International Cultural Exchange : SICE ตามแผนยุทธศาสตร์ด้านความเป็นนานาชาติ Internationalization ต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีนับตั้งแต่ปี พ.ศ.​2549 ณ มหาวทิยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดใกล้เคียง โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1) เพื่อสร้างองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ ในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับสากล, 2) เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล, 3) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชุม และสร้างโอกาสสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่น

โครงการการแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ Surin International Cultural Exchange : SICE ครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2561 โดยมีศิลปินจาก 14 ประเทศ จำนวนกว่า 300 คน เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ ประเทศเม็กซิโก ประเทศอิสราเอล ประเทศบังกลาเทศ ประเทศอิตาลี ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศอินเดีย ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศโปแลนด์ ประเทศรัสเซีย ประเทศจีน และประเทศไทย โดยในงานเทศกาลได้จัดให้มีกิจกรรมสำคัญ 4 ประการ คือ 1. การแสดงแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ, 2. การแสดงแบบผ้าและเครื่องแต่งกายนานาชาติ, 3. การจัดกิจการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Workshop, 4. การทัศนศึกษาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนในจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์​ขอเชิญชวนแขกผู้มีเกียรติทั้งหลาย จากส่วนกลางและในท้องถิ่นเข้าร่วมงานและร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 25-31 มกราคม 2561 ทุกกิจกรรมของการจัดงานในครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมงานฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*