สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส นำโดย นายวรงค์  อิศรเสนา ณ อยุธยา รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ส่วนขาย ลงนามบันทึกความร่วมมือทางการศึกษาและพัฒนาบุคคลากรในโครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดี ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

โครงการ “เปิดบ้านสอนน้อง” เป็นโครงการของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ที่จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาที่เรียนในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โรงแรม และสายการบินได้มาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางสายงานธุรกิจการบินและการท่องเที่ยว และมีโอกาสร่วมเดินทางกับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อศึกษาดูงานจากการปฏิบัติงานนอกสถานที่ อีกทั้งได้รับฟังการบรรยายเพื่อเพิ่มความรู้และประสบการณ์จากผู้ปฏิบัติงานในธุรกิจการบินโดยตรง อาทิ เจ้าหน้าที่ควบคุมปฏิบัติการบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมบรรทุกระวางอากาศยาน พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน พนักงานสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสาร เป็นต้น โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เห็นและเรียนรู้จากสถานที่ปฏิบัติงานจริง พร้อมได้รับประกาศนียบัตรจากสายการบินฯ  หลังจบการเข้าร่วมโครงการฯ     

สายการบินบางกอกแอร์เวย์สพร้อมในทุกด้านที่จะสนับสนุนการเรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาที่มีความใฝ่ฝันในการประกอบวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการบินต่อไปในอนาคต สำหรับนักศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-265-8452 อีเมล sales_coordination@bangkokair.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*