ททท. เชิญร่วม “บุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และ มูลิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ร่วมกันนำบุญมาให้ชาวกรุงเทพฯ ได้ใส่บาตรพระสงฆ์ครูบาอาจารย์สำคัญจากแดนอีสาน ซึ่งจะมาบิณฑบาตรและปรารภธรรมท่ามกลางธรรมชาติร่มรื่นของพรรณไม้ในสวนลุมพินี ใน “งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 06.30-10.00 น. ณ บริเวณเกาะลอย สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

“งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม” ร่วมจัดงานโดย นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท., นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ และ นายประเชิญ ร่วมกระโทก หัวหน้าสวนลุมพินี

นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ททท.​ กล่าวว่า “งานบุญใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม ซึ่งใช้สวนลุมพินีเป็นสถานที่จัดงาน เพื่อให้สวนลุมพินีเป็นสถานที่สำคัญในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา โดยสวนลุมพินีเป็นสถานที่ที่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ให้เป็นสมบัติของชาติ และพระราชทานนามว่า “สวนลุมพินี” ตามอุทยานลุมพินีวัน สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล อันเป็นสถานที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในพุทธประวัติ กิจกรรมในงานประกอบด้วย การทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียวของชาวอีสาน นำโดย พระครูปริยัติโพธิธรรม (สุรพล วรธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดอร่ามมงคล จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้า รับฟังการปรารภธรรมและปฏิบัติภาวนา

นอกจากนี้มีการแถลงข่าว “การจัดงานบุญประเพณีมหาสงกรานต์ของชาวอีสาน และงานหมอลำคาร์นิวัล” และงานประเพณี “แห่ต้นดอกไม้ บ้านแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย” ซึ่งจะได้ชื่นชมภาพงานประเพณีมหาสงกรานต์ชาวอีสาน การสรงน้ำพระพุทธรูปใน “ฮางฮด” คำว่า ฮางในภาษาอีสาน คือ ราง หรือรางน้ำ ใช้ไม้ขุดเป็นร่องยาวเพื่อรดน้ำผ่านตามราง ใช้ในประเพณีสงกรานต์ในการสรงน้ำพระพุทธรูป และสรงน้ำพระสงฆ์ ชมการสาธิตประดิษฐ์ต้นดอกไม้ของบ้านแสงภา ซึ่งงดงามด้วยวิถีศรัทธาในการทำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาช่วงงานบุญสงกรานต์ ทั้งสองงานนี้อยู่ในประเพณีบุญเดือน 5 ตามฮีต 12 คอง 14 อันมีความหมายถึงขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมชาวอีสาน ฮีต มาจากคำว่าจารีต หมายถึง การประพฤติตามธรรมเนียมประเพณี คำว่า สิบสอง หมายถึงงานประเพณีสิบสองเดือน ได้แก่ เดือนอ้าย-บุญเข้ากรรม เดือนยี่-บุญคูนลาน เดือนสาม-บุญข้าวจี่ เดือนสี่-บุญพระเวส เดือนห้า-บุญสงกรานต์ เดือนหก-บุญบั้งไฟ เดือนเจ็ด-บุญซำฮะ เดือนแปด-บุญเข้าพรรษา เดือนเก้า-บุญข้าวประดับดิน เดือนสิบ-บุญข้าวสาก เดือนสิบเอ็ด-บุญออกพรรษา เดือนสิบสอง-บุญกฐิน ส่วนคองสิบสี่ หมายถึง ข้อวัตรหรือแนวทางปฏิบัติ นับตั้งแต่พระมหากษัตริย์ ผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านเมือง พระสงฆ์ และประชาชน พึงปฏิบัติสิบสี่ข้อ โดยเป็นหลักปฏิบัติในครอบครัว สังคม และการปกครองบ้านเมือง

การจัดงานใส่บาตรข้าวเหนียวที่สวนลุม และการจัดงานแถลงข่าวงานประเพณีทั้งสองงานดังกล่าว เพื่อส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวงานบุญประเพณีสำคัญของภาคอีสานตามฮีต 12 คอง 14” ในการประชาสัมพันธ์กระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงอายุ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชิงศาสนา ส่งผลต่อการกระจายรายได้ในพื้นที่ภาคอีสาน ตามกลยุทธ์ขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มศักยภาพ “โครงการเก๋ายกก๊วนชวนเที่ยวอีสาน”

ขอเชิญชวน “แต่งไทย ใส่บาตรข้าวเหนียวสวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร” ร่วมบรรยากาศความเป็นไทย ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2561 เวลา 06.30-10.00 น.

สอบถามข้อมูลได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์ข้อมูลท่องเที่ยว ททท. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย  www.เที่ยวอีสาน.com E-mail nemdiv@tat.or.th และมูลนิธิหอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ โทร. 0 2936 2800 และ 0 2936 2900 www.bia.or.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*