ททท. เปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงครั้งที่ 2” เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรสู่การแข่งขันในตลาดท่องเที่ยว

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการบริหาร การท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 หรือ Tourism Management Program for Executives (TME)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างองค์ความรู้ในการส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวตามห่วงโซ่อุปทานอย่างครบกระบวนการ โดยระดมความเห็นจากประสบการณ์ผู้เข้าร่วมการอบรมและเสริมสร้างเครือข่ายผู้บริหาร ระดับสูงในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมถึงชุมชน พร้อมทั้งสร้างทัศนคติมุมมองและ ภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ ททท. และเพื่อพัฒนาทักษะ (Upskill) ด้านการคิดวิเคราะห์องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวของผู้บริหารระดับสูง เพื่อนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประทศ ตลอดจนสร้างแผนยุทธศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยวที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคาร ททท.

นายกลินท์ สารสิน กล่าวว่า“อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมบริการที่มีความเชื่อมโยงถึงธุรกิจต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศมากมายส่งผลสำคัญต่อการเจริญเติบโตพัฒนาเศรษฐกิจ การจ้างงาน ส่งเสริมการบริโภคของภาคครัวเรือนและกระจายรายได้การท่องเที่ยวออกไปสู่ภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กระจายรายได้โดยตรงสู่ชุมชน อย่างไรก็ตาม บริบทสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาการแข่งขันที่เกิดขึ้นทั้งในภูมิภาคและในระดับโลก รวมทั้งปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขยายตัวของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก จำเป็นที่ทุกภาคส่วนในห่วงโซ่จำเป็นต้องรับรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อการบริหารจัดการอย่างเหมาะสมมากขึ้น เพื่อให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถยกระดับการพัฒนาภายในของแต่ละภาคส่วน ในห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain) ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันที่ดีขึ้นในทุกด้าน

ททท. จึงเห็นสมควรเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดท่องเที่ยว สำหรับบุคลากรทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนในลักษณะประชารัฐ โดยจัดการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง (กทส.) หรือ (Tourism Management Program for Executives: TME) ขึ้น จึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่ ททท. ได้ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561 ขึ้นมาในครั้งนี้”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*