การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จับมือ โตโยต้า จัดโครงการ “เที่ยวเมืองรองกับไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่” ขานรับนโยบายภาครัฐ พร้อมร่วมส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชน

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด และนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมแถลงข่าว พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยใน 55 จังหวัดเมืองรองของประเทศ ระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

ผ่านกิจกรรม เที่ยวเมืองรองกับไฮลักซ์ รีโว่ร็อคโค่เพี่อส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับแหล่งท่องเที่ยวในเมืองรอง ภายใต้ โครงการ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต พร้อมร่วมสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจ ผ่านการกระจายรายได้ไปยังชุมชนท้องถิ่น อันเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับศักยภาพของเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ณ อาคารการท่องเที่ยแห่งประเทศไทย

นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า นโยบายหลักของรัฐบาลในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ คือ การใช้การท่องเที่ยวเป็นเครื่องมือเสริมสร้างและยกระดับรากฐานในระดับชุมชนให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจชุมชนในการกระจายรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ ผ่านการบริหารจัดการและบูรณาการความร่วมมืออย่างครอบคลุมและเป็นระบบ อันจะนำมาซึ่งการบรรลุเป้าหมายสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศ โดยรัฐบาลได้ออกมาตรการเพื่อนำไปสู่การบูรณาการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยว ทั้งนี้ แนวทางการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายนั้น ต้องอาศัยการทำงานและร่วมมือจากภาคเอกชน ชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเป็นสำคัญ การลงนามความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในครั้งนี้ จะเป็นต้นแบบความสำเร็จด้านความร่วมมือกับพันธมิตรภาคเอกชนหรือหน่วยงานอื่นต่อไป ทั้งเป็นกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นมิติใหม่ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวระดับชุมชน ที่ภาครัฐและภาคธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลก ได้ร่วมกันเสริมสร้างให้เกิดความเติบโตในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ สิ่งสำคัญคือการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชน สร้างความต้องการและช่องทางด้านการตลาด ให้มีผู้สนใจได้เดินทางไปท่องเที่ยวมากขึ้น อันเป็นการสร้างการเติบโตจากภายใน ซึ่งทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กล่าวถึงรายละเอียดความร่วมมือในครั้งนี้ว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ซึ่งจะทำให้การดำเนินงานทางการตลาดใน 55 เมืองรองซึ่งได้รับการส่งเสริมการท่องเที่ยวในมาตราการภาษีของรัฐบาลนั้น สามารถเผยแพร่และเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวได้กว้างขวางและลงลึกถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีศักยภาพในการใช้จ่าย โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่นิยมการขับรถ ซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อย ด้วยความสะดวกของการคมนาคมและการสื่อสารนำทาง ทั้งนี้ ททท. ได้ดำเนินโครงการ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต เพื่อส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองรอง 55 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมา ในส่วนของความร่วมมือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ในครั้งนี้ จะการร่วมมือกันในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ข้อมูลและกิจกรรมการท่องเที่ยว สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย ผ่านช่องทางการใช้สื่อที่มีของทั้งสองหน่วยงาน นอกจากนี้ยังดำเนินการในรูปแบบการใช้ช่องทางการเผยแพร่ร่วมกัน เพื่อเพิ่มการสร้างการรับรู้กระจายให้ครอบคลุมไปยังกลุ่มเป้าหมายทั้งของสองหน่วยงาน ได้เริ่มกิจกรรมแรกในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย ปี 2561 เมื่อวันที่ 17 – 21 มกราคม 2561 ณ สวนลุมพินี ซึ่งเป็นการนำรถไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ จอดแสดงในโซน 6 TAT STUDIO รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบคาราวาน Go Local by Revo Rocco 5 เส้นทาง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมตลาดในเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างเชื่อมโยงเมืองรองใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ ตลอดจนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเริ่มในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้  

นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 55 ปีที่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย โดยมีนโยบายที่จะขับเคลื่อนความสุขสู่สังคมไทย และตอบสนองนโยบายสำคัญของภาครัฐมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสนับสนุนทางด้านการท่องเที่ยวและกีฬา สำหรับกิจกรรมในวันนี้ โตโยต้า มีความยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอีกครั้ง กับกิจกรรม “Go Local by REVO ROCCO ท่องเที่ยวเมืองรอง กับไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่” ภายใต้โครงการ Amazing Thailand Go Local เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต โดยประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้คนไทย ทราบถึงแหล่งท่องเที่ยว ใน 55 จังหวัดเมืองรอง ที่ยังมีความสวยงามและให้ทุกคนไปเยือน เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและการกระจายรายได้ไปยังชุมชนในที่สุด

สำหรับกิจกรรม “Go Local by REVO ROCCO ท่องเที่ยวเมืองรอง กับไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่” ครั้งนี้ โตโยต้า จะช่วยในการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ถึงความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรอง ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ซึ่งได้เลือกสถานที่การถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณารถไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ ณ หินสามวาฬ แห่งป่าภูสิงห์ จังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยว 55 จังหวัดเมืองรอง และเริ่มประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์โฆษณาดังกล่าวตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในจังหวัดเมืองรองมากยิ่งขึ้น โตโยต้าจึงได้จัดกิจกรรมคาราวานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรอง 5 เส้นทาง เพื่อพาท่านไปพบกับแหล่งท่องเที่ยว ที่หลายคนอาจนึกไม่ถึง พร้อมกิจกรรมพิเศษร่วมกับชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างรายได้ให้กับชุมชน ใน 5 เส้นทางดังกล่าวอีกด้วย

นอกจากนั้นยังร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดพิมพ์หนังสือ “เที่ยวเมืองรองกับไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่” จำนวน 70,000 เล่ม ที่ได้รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองรองทั้ง 55 จังหวัด พร้อมทั้งวิธีการเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ช่วยเหลือฉุกเฉิน และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ โดยผู้ที่สนใจสามารถติดต่อรับได้จาก สำนักงานการท่องเที่ยวในแต่ละภูมิภาค และจากโชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั้ง 473 แห่งทั่วประเทศ”

ไฮลักซ์ รีโว่ ร็อคโค่ ชวนคุณเปิดโลกการท่องเที่ยว 5 ทริป ทั่วไทย . ภาคใต้ จังหวัดตรัง – สตูล วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2561, . ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี – สระแก้ว – ปราจีนบุรี  วันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2561, . ภาคกลาง จังหวัดสุพรรณบุรี – ชัยนาท – อ่างทอง วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2561, . ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัด หนองคาย – บึงกาฬ  วันที่ 26 – 28 ตุลาคม 2561, . ภาคเหนือ จังหวัด เชียงราย – แพร่ – น่าน วันที่ 14 – 16 ธันวาคม 2561 

โปรดติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.golocalbyrevorocco.com/ และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 081-934-5610

“ผมขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ได้ให้โอกาส บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมดังกล่าว ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบูรณาการความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวภายในประเทศ กระจายรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับคนไทยตลอดปีนี้” นายวุฒิกร กล่าวในที่สุด

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*