ม.เกษตร จัดเสวนาระดมความคิดเห็น “Advancing Single Aviation Market (ASAM)” The Seamless ASEAN Skies

รับฟังข้อมูลผลกระทบ ความเปลี่ยนแปลง และการเตรียมความพร้อมรับมือตลาดร่วมอาเซียนในธุรกิจการบิน 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดเสวนา เปิดเวทีระดมสมองจากหน่วยงานในธุรกิจการบิน ในการเตรียมความพร้อมรับมือตลาดการบินร่วมอาเซียน เพื่อรวบรวมนำเสนอข้อมูลต่อภาครัฐในการกำหนดแนวทางและนโยบายต่อไป

รศ.สิรี ชัยเสรี รักษาการแทนรองอธิการบดี ฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยว่า  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดงานเสวนาเรื่อง “Advancing Single Aviation Market (ASAM)” The Seamless ASEAN Skies ขึ้น เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อมูลเชิงลึกในธุรกิจการบิน ในการปรับตัว และรับมือกับการเปิดตลาดการบินร่วมอาเซียน โดยการเสวนาในครั้งนี้ได้รับ เกียรติจาก ดร. อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นองค์ปาฐกถาพิเศษ “ทิศทางการพัฒนาประเทศ กับการเป็นผู้นำอุตสาหกรรมการบินในภูมิภาคอาเซียน”

ทั้งนี้ เนื้อหาในการเสวนาเชิงวิชาการในครั้งนี้จะถูกรวบรวมไปนำเสนอในที่ประชุม ASEAN Transport Ministers Meeting (ATM) และ ASEAN Senior Transport Officials Meeting (STROM) ที่ประเทศไทยกำลังจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในฐานะผู้นำสถาบันอุดมศึกษาหลักของประเทศ ที่ได้พัฒนางานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินและอวกาศมาเป็นเวลากว่า 25 ปี จึงพร้อมที่จะเป็นตัวแทนในการระดมความคิดเห็นจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานด้านวิชาการในแวดวงธุรกิจการบิน

สำหรับผู้ร่วมเวทีเสวนาได้รับเกียรติจากบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) บริษัทการบิน ไทย จำกัด (มหาชน) สายการบินไทยแอร์เอเชีย สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย Economics and Business Institute for Democracy and Economic Affairs, Malaysia ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการด้านการขนส่งทางอากาศ ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการเสวนากลุ่มย่อยหัวข้อ “โอกาสและการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ (Economics) และด้านเทคนิค (Technical) สู่ตลาดร่วมการบินภูมิภาคอาเซียน” เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมงานเสวนาทุกคน ที่มีเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนตลาดร่วมการบินภูมิภาคอาเซียนของภาครัฐ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปสาระสำคัญเพื่อเสนอต่อรัฐบาล กระทรวงคมนาคม และสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดเป้าหมาย ทิศทางและแผนงานการขับเคลื่อนตลาดร่วมการบินภูมิภาคอาเซียนต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*