ประเพณีสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช 2561 “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์”

สงกรานต์ เป็นประเพณีของประเทศไทย คำว่า สงกรานต์เป็นคำสันสกฤต หมายถึง การผ่าน หรือการเคลื่อนย้าย ซึ่งเป็นการอุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับในจักรราศี

ประเพณีสงกรานต์ ถือเป็นประเพณีการเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาแต่โบราณ     ช่วงวันสงกรานต์จึงเป็นวันแห่งความเอื้ออาทร ความรัก ความผูกพัน ที่มีต่อกันทั้งครอบครัว ชุมชน สังคม และศาสนา ในความเชื่อดั้งเดิมใช้สัญลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในสงกรานต์ ได้แก่ การใช้ “น้ำ” เป็นตัวแทนแก้กันกับความหมายของฤดูร้อน ช่วงเวลาที่พระอาทิตย์เคลื่อนเข้าสู่ราศีเมษ ใช้น้ำรดให้แก่กันเพื่อความชุ่มชื่น และขอพรจาก บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย รวมทั้งแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว ด้วยการทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ การสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน ได้แก่ การร่วมกันทำบุญให้ทาน การก่อพระเจดีย์ทราย และเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การเล่นสาดน้ำเพื่อความสนุกสนานรื่นเริงร่วมกัน นอกจากนี้ยังสร้างความรู้สึกผูกพันกลมเกลียวต่อบุคคลในสังคมเดียวกัน สร้างความรู้สึกหวงแหนในสาธารณะสมบัติของสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการช่วยกันทำความสะอาดบ้านเรือน วัดวาอาราม ตลอดจนอาคารสถานที่ต่างๆ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดสนับสนุนการจัดกิจกรรมสงกรานต์วิถีไทยในกรุงเทพมหานครและ 12 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง สุโขทัย ขอนแก่น นครพนม หนองคาย สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี สมุทรปราการ สงขลา (หาดใหญ่) และภูเก็ต โดยมีรายละเอียดข้อมูลดังนี้

1. งานสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

=  เทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปีพุทธศักราช 2561 วันที่ 12-15 เมษายน 3562 สถานที่ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร, รายละเอียด อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ไปประดิษฐาน ณ มณฑป สวนลุมพินี เขตปทุมวัน เคลื่อนขบวนแห่ไปตาม ถ.ราชินี/ถ.พระอาทิตย์, กิจกรรมหลัก 1. การสรงน้ำพระพุทธสิหิงค์, 2. ทำบุญตักบาตร, 3. รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ สอบถามข้อมูล กองการท่องเที่ยว กรุงเทพมหานคร โทร. 0 2225 7612-4

= งาน “ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์” ปีที่ 77 พุทธศักราช 2561 วันที่ 12 – 13 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณถนนวิสุทธิกษัตริย์ ใต้สะพานพระราม 8 ฝั่งพระนคร กรุงเทพฯ, รายละเอียด ประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัติย์ท้องถิ่นที่จัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน การจัดงานสงกรานต์ซึ่งนับเป็นวันปีใหม่ของไทย จัดกิจกรรมงานบุญโดยใช้วิถีธรรมชาติกับน้ำ อีกทั้งการรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การล้างเท้าแม่ ถือเป็นการแสดงมุทิตาจิตต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็นการส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมไทยอันดีงาม เป็นการสร้างความรักความศรัทธาความสามัคคีปรองดองภายในครอบครัว เป็นแบบอย่างที่ดีควรได้รับการอนุรักษ์และส่งเสริมความเป็นไทย เป็นมรดกอันล้ำค่าที่ดีงามของท้องถิ่นในด้านประเพณีสืบต่อไป

กิจกรรมหลัก 1. ทำบุญตักบาตรสรงน้ำพระ, 2. รดน้ำขอพรล้างเท้าแม่, 3. ประกวดเทพีสงกรานต์, 4. ประกวดหนูน้อยสงกรานต์, 5. พิธีแห่ ชักพระ, สอบถามข้อมูล ประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ โทร. 0 2282 9210

2. สงกรานต์พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 20 – 22 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ, รายละเอียด ประเพณีสงกรานต์พระประแดง หรือเดิมเรียกว่า “สงกรานต์ปากลัด” เป็นรูปแบบสงกรานต์ที่คงรักษาวัฒนธรรมของชาวรามัญ-ไทย ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ เอกลักษณ์ของสงกรานต์พระประแดง โดยเฉพาะทุกหมู่บ้านจะรวมใจกันจัดขบวนแห่ที่มีความยิ่งใหญ่และความสวยงามตระการตาของขบวนแห่นางสงกรานต์ ขบวนรถบุปผชาติ ขบวนสาวรามัญ-หนุ่มลอยชาย ที่ยังคงรักษาประเพณีเก่าๆ ไว้อย่างมั่นคง ตลอดถึงเอกลักษณ์การแต่งกายด้วยชุดไทยรามัญ และชุดลอยชาย เพื่อแห่นก-แห่ปลาไปทำพิธีปล่อยนก-ปล่อยปลา ณ พระอารามหลวงวัดโปรดเกศเชษฐาราม ซึ่งถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ทำให้อายุยืนยาว เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านก็จะมีหนุ่มในหมู่บ้านต่างๆ ออกมาเล่นสาดน้ำกับสาวๆ ด้วยกิริยาท่าทีที่สุภาพรดแต่พองาม ซึ่งท่านผู้สนใจควรจะได้ไปชมด้วยตนเองซึ่งชาวพระประแดงได้รักษาประเพณีไว้โดยเคร่งครัดตลอดมา จนถึงทุกวันนี้

กิจกรรมหลัก 1. ชมการประกวดนางสงกรานต์พระประแดงและหนุ่มลอยชาย, 2. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้ใหญ่, 3. ขบวนแห่นก-แห่ปลา, 4. การแสดงทะแยมอญ ของชาวไทยรามัญ, 5. ชมขบวนแห่นางสงกรานต์และขบวนรถบุปผชาติ, 6. การละเล่นพื้นบ้านตามวัฒนธรรมชาวรามัญแต่ดั้งเดิม (การละเล่นสะบ้า), 7. ประเพณีการกวนกาละแม (กวันฮะกอ), 8. การแสดงแสงสี ณ โบราณสถานป้อมแผลงไฟฟ้า, 9.การเล่นน้ำสงกรานต์, 10. ชมการแสดงบนเวที, 11. เลือกซื้ออาหารพื้นบ้าน และอาหารอร่อย

สอบถามข้อมูล เทศบาลเมืองพระประแดง โทร. 0 2463 4841, ททท. สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร. 0 3851 4009

3. งานประเพณีเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์สุโขทัย ประจำปี 2561 จังหวัดสุโขทัย

= งานประเพณีแห่ช้างบวชนาคไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว วันที่ 7 เมษายน 2561, สถานที่ วัดหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมหลัก ชมขบวน “นั่งช้าง บวชนาค” ของชุมชนชาวไทพวนบ้านหาดเสี้ยวที่มีมายาวนานกว่า 150 ปี ตระการตากับช้างและนาคที่ได้รับการตกแต่งอย่างมีเอกลักษณ์ ชมขบวนช้างข้ามแม่น้ำยม สนุกสนานกับขบวนแห่นาคของชุมชนชาวไทยพวน

สอบถามข้อมูล เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว โทร. 0 5567 1122

= งานประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย วันที่ 8 – 12 เมษายน 2561, สถานที่ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท และอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมหลัก ร่วมประเพณีสรงน้ำโอยทาน สงกรานต์ศรีสัชนาลัย ที่ได้จัดขึ้นตามหลักฐานในศิลาจารึก   “คนสุโขทัยมักทรงศีล มักโอยทาน” ร่วมกิจกรรมการถวายสลากภัตรและพิธีบวงสรวง พระบรมราชานุสาวรีย์พระยาลิไท ณ อุทยานพระยาลิไท, เทศกาลอาหารและการแสดงดนตรี, ชมขบวนแห่วัฒนธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกว่า 10 ชุมชน

สอบถามข้อมูล เทศบาลตำบลศรีสัชนาลัย โทร. 0 5567 9198

= งานประเพณีสงกรานต์ และ เทศกาลอาหารเมืองสวรรคโลก วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณสวนสุขภาพอำเภอสวรรคโลก

กิจกรรมหลัก สรงน้ำพระขอพรไหว้พระ 3 ฤทธิ์ หลวงพ่อพระพุทธเรืองฤทธิ์ วัดสว่างอารมณ์  หลวงพ่อ   ลือฤทธิ์ วัดสวรรคาราม หลวงพ่อสัมฤทธิ์ วัดคลองกระจง พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสวรรคโลก

สอบถามข้อมูล เทศบาลเมืองสวรรคโลก โทร. 0 5564 2155

= งานย้อนอดีตมหาสงกรานต์กรุงสุโขทัย วันที่ 12 – 14 เมษายน 2561, สถานที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อ.เมือง จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมหลัก ชมการแข่งขันการก่อเจดีย์ทราย การประกวดเทพีสงกรานต์ ขบวนแห่ล้อเกวียนโบราณจาก 12 ชุมชนเมืองเก่า และสนุกสนานกับการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การละเล่นพื้นเมือง ชิมอาหารถิ่นจากตลาดโบราณ

สอบถามข้อมูล เทศบาลตำบลเมืองเก่า โทร 0 5569 7322

= งานประเพณีสงกรานต์เสื้อลายดอก ถนนข้าวตอกสุโขทัย วันที่ 12 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณเมืองสุโขทัยและสวนสาธารณะสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมหลัก ชมขบวนแห่รถบุปผาชาติ พร้อมด้วยนางสงกรานต์ร่วมสร้างสีสันและบรรยากาศให้กับงานสงกรานต์ในจังหวัดสุโขทัย ร่วมกิจรรมการก่อเจดีย์ทรายเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ณ วัดไทยชุมพล, ชมขบวนแห่สืบสานวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่สวยงามของตำนานนางสงกรานต์, ขบวนแห่รอบตัวเมืองเทศบาลสุโขทัย, ร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระภิกษุสงฆ์และรูปหล่อพระแม่ย่าองค์จำลอง, ชมกิจกรรมประกวดเทพีสงกรานต์ หนูน้อยสงกรานต์และนางสาววันวาน จากชุมชนเมืองสุโขทัยธานี, สนุกสนานกับกิจกรรมรำวงย้อนยุค

สอบถามข้อมูล เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี โทร. 0 5561 1126

= มหาสงกรานต์ กรุงสุโขทัย ร้อยดวงใจ สรงน้ำพระอจนะ วันที่ 13 – 16 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณวัดศรีชุม อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมหลัก ร่วมพิธีสรงน้ำพระอจนะ วัดศรีชุม พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองสุโขทัย เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในวันขึ้นปีใหม่ไทย, ชมตลาดโบราณ

สอบถามข้อมูล สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย โทร. 0 5561 5598-9

= งานประเพณีแห่น้ำขึ้นโฮง สรงน้ำเจ้าหมื่นด้ง วันที่ 17 – 19 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง ตำบลบ้านตึก อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมหลัก พิธีบวงสรวง พิธีสู่ขวัญช้าง และชมขบวนแห่ช้างถวายราชสักการะอนุสาวรีย์เจ้าหมื่นด้ง และขบวนวัฒนธรรมประเพณีของดีจาก 14 หมู่บ้าน

สอบถามข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตึก โทร. 0 5567 7200

4. งานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2561 จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 12 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณลานนุสาวรีย์สามกษัตริย์/ข่วงท่าแพ/วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

รายละเอียด ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง วันสงกรานต์ล้านนาในภาคเหนือ หรือที่เรียกว่า “ประเพณีปี๋ใหม่เมือง หรือ ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง” เริ่มโดยในวันที่ 13 เมษายน เรียกว่า “วันสังขานต์ล่อง” วันนี้ถือเป็นวันสิ้นสุดศักราชเก่าของชาวภาคเหนือ ซึ่งจะมีการจุดประทัดในช่วงเช้า เพราะมีความเชื่อแต่โบราณว่าเป็นการขับไล่สิ่งเลวร้ายในปีก่อนให้พ้นไป และในช่วงเย็นจะมีงานบุญขนาดใหญ่นั่นคือการแห่พระพุทธรูปสำคัญประจำเมืองด้วย ในช่วงนี้จะมีทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติมารวมตัวกันอย่างหนาแน่นเพื่อร่วมชม ซึ่งได้ทั้งบุญและความสนุกสนาน จากนั้นในวันที่ 14 เมษายนที่เรียกกันว่า “วันเนา” หรือ “วันเน่า” จะเป็นวันที่ห้ามด่าทอว่าร้ายผู้อื่นไม่เช่นนั้นจะทำให้โชคร้ายไปตลอดทั้งปี ส่วนในวันที่ 15 เมษายน “วันพญาวัน” หรือ “วันเถลิงศก” เป็นวันที่ชาวบ้านไปทำบุญตักบาตรเข้าวัดฟังธรรม จากนั้นจะมีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ในช่วงบ่าย พอถึงวันที่วันที่ 16 เมษายน “วันปากปี” ทุกคนก็จะพากันไปสรงน้ำเจ้าอาวาสตามวัดต่างๆ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อขอขมา โดยในวันที่ 17 เมษายน “วันปากเดือน” ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์ ชาวบ้านจะทำการปัดตัวเพื่อส่งเคราะห์ ออกไป อันเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทางภาคเหนือหรือแผ่นดินล้านนาเท่านั้น

กิจกรรมหลัก 1. ร่วมขบวนแห่และสรงน้ำ “พระพุทธสิหิงค์” ซึ่งเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน รวมทั้งขบวนแห่ขนทรายเข้าวัด–ไม้ค้ำสะหลี (สะหลี หมายถึง ต้นโพธิ์), 2. การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์, 3. การก่อเจดีย์ทราย, 4. กาดหมั้ว / การสาธิตทำขนมพื้นเมือง อาทิ ขนมเทียน ข้ามต้มมัด ขนมปาด, 5. รำวงล้านนาย้อนยุค

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานเชียงใหม่ โทร. 0 532 48604 – 5

5. งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมือง ประจำปี 2561 จังหวัดลำปาง วันที่ 9 – 13 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณข่วงนคร สวนสาธารณะเขลางค์นคร ถนนท่าคราวน้อย และหน้าร้านเยื้อนสยาม สามแยกเก๊าจาว จังหวัดลำปาง

รายละเอียด “ประเพณีแห่สลุงหลวงจังหวัดลำปาง” (สลุงหลวง แปลอีกความหมายว่าขันเงินใบใหญ่) พิธีการคือนำน้ำจากแหล่งน้ำสำคัญไปสรงพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า วัดพระธาตุลำปางหลวง     ที่อัญเชิญมาให้ประชาชนได้ร่วมกันสรงน้ำในช่วงวันขึ้นปีใหม่ไทย การสรงน้ำพระที่ถูกต้องตามประเพณีไทย คือใช้วิธีตักน้ำจากสลุงเทสู่รางรินซึ่งเป็นทางให้ น้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม ไหลไปสรงองค์พระ อันถือว่าเป็นการสรงน้ำที่ถูกต้องตามประเพณี น้ำที่สรงองค์พระจะไหลไปสู่ภาชนะและถือเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวล้านนานำมาประพรมศีรษะ ร่างกายหรือที่อยู่อาศัยเพื่อความเป็นสิริมงคล ร่มเย็นเป็นสุขแก่ชีวิตและครอบครัวของตนสืบไป ชาวลำปางยึดถือประเพณีสรงน้ำองค์พระเจ้าแก้วดอนเต้าสืบมาตลอด การจัดขบวนแห่สลุงหลวงเพื่อรับน้ำขมิ้น ส้มป่อย น้ำอบ น้ำหอม ถือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแต่โบราณ

กิจกรรมหลัก 1. มีการประกวดขบวนแห่ปีใหม่เมือง, 2. ขบวนแห่พระเจ้าแก้วดอนเต้า และพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง อาทิ พระเจ้าทองทิพย์พระแสนแซ่ทองคำ พระเจ้าไม้แก่นจันทร์ พระเจ้าฝนแสนห่า, 3. ขบวนอัญเชิญพระเจ้าแก้วมรกตจากวัดพระธาตุลำปางหลวงแห่รอบเมืองให้ประชาชนได้สรงน้ำพิธีทางศาสนา เจริญพระพุทธมนต์เย็นและทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง, 4. มีการประกวดเทพบุตร – เทพธิดาสลุงหลวง การจำหน่ายสินค้าโอท็อป มหกรรมอาหารพื้นเมือง การประกวดปรุงอาหารพื้นเมืองและการแสดงนาฏศิลป์และมหรสพต่างๆ

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานลำปาง โทร.  0 5422 2214-15

6. เทศกาลสงกรานต์นครพนม รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ปี 2561 จังหวัดนครพนม วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณลานพนมนาคา ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

รายละเอียด สงกรานต์รื่นรมย์บุญปีใหม่ไทย-ลาว ตามแบบวัฒนธรรม 7 ชนเผ่าของชาวนครพนม ที่ยังคงหลงเหลือกลิ่นอายของวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นการรักษารูปแบบของประเพณีที่แสดงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของชาวนครพนม  ร่วมตักบาตรข้าวเหนียววันปีใหม่ไทย กิจกรรมแข่งขันสะบ้าทอย พิธีตบปะทาย (ก่อเจดีย์ทราย) ไหว้พระธาตุประจำวันเกิด 7 วัน 8 พระธาตุ อิ่มอร่อยกับตลาดโบราณย้อนยุค และเล่นน้ำสงกรานต์ 7 ชนเผ่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรม นอกจากนี้ที่ อำเภอเรณูนคร จะมีการฟ้อนรำผู้ไทที่มีความอ่อนช้อยงดงาม และความมีมนต์ขลังของพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อต่อแขนเพื่อต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน รวมทั้งขบวนแห่นางสงกรานต์ที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอย่างยิ่งใหญ่งดงาม

กิจกรรมหลัก 1. พิธีฮดสรง (สรงน้ำ) พระธาตุประจำวันเกิด พิธีตบปะทาย (ก่อจดีย์ทราย), 2. กิจกรรมแสดงวิถีชีวิต วัฒนธรรม และการละเล่น ของ 7 ชนเผ่า 2 เชื้อชาติผ่านกิจกรรมตลาดโบราณ “ตลาดโบราณอาหารแซ่บนัวเมืองนคร” ณ ริมแม่น้ำโขง อ.เมืองนครพนม, 3. กิจกรรมถนนข้าวปุ่น จ.นครพนม สนุกสนานกับการเล่นน้ำสงกรานต์ การออกร้านข้าวปุ้น (ขนมจีน) การประกวดซุ้มน้ำของชาวคุ้มต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองนครพนม, 4. กิจกรรมถนนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวผู้ไทย อำเภอเรณูนคร สืบสานวัฒนธรรมการละเล่นสงกรานต์วิถีไทยของชาวผู้ไทย ขบวนแห่สงกรานต์ การประกวดสาวงามเรณูนคร

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานนครพนม โทร. 0 4251 3490-1

7. สงกรานต์กรุงเก่า ปี 2561 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

= สงกรานต์กรุงเก่าเล่นน้ำกับช้าง วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ ถนนศรีสรรเพชญ์ หน้าอาคารเรือนไทย สำนักงาน ททท.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมหลัก 1. สรงน้ำพระพุทธรูป, 2. การละเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างจากวังช้างอยุธยาแลเพนียด, 3. สนุกสนานกับรำวงย้อนยุค

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076-7

= ประเพณีสงกรานต์ชาวรามัญวัดทองบ่อ “แห่หงส์ธงตะขาบ” ประจำปี 2561 วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ วัดทองบ่อ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมหลัก ประเพณีแห่หงส์ และธงตะขาบ ในช่วงเช้าของวันที่ 14 เมษายน 2561

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร. 0 3524 6076-7

= “สรงน้ำพระ อยุธยามหามงคล” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมหลัก สรงน้ำพระพระพุทธรูปสำคัญ จากพระเกจิชื่อดังของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (องค์จำลอง)

สอบถามข้อมูล โทร. 0 3580 1919

= “สงกรานต์กรุงศรีอยุธยา 2561” วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ ลานวัดพระราม หรือคุ้มขุนแผน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กิจกรรมหลักทำบุญตักบาตร

สอบถามข้อมูล องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ โทร. 0 3535 0125

8.  เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจำปี 2561 วันที่ 13 – 14 เมษายน 2561, สถานที่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

กิจกรรมหลัก ขบวนแห่มหาสงกรานต์จาก 10 อำเภอจังหวัดสุพรรณบุรี, ขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้ำและสักการะบูชา (ปีละ 1 ครั้ง), การประกวดเทพีสงกรานต์, การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของจังหวัดสุพรรณบุรี, การแสดงดนตรีจากนักร้องศิลปินที่มีชื่อเสียง

สอบถามข้อมูล ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 0 3553 5380, ททท. สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 0 3552 5880, 0 3552 5867, 0 3552 5863-4

9. งานประเพณีมหาสงกรานต์อีสานหนองคาย ประจำปี 2561 จังหวัดหนองคาย วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณถนนเจนจบ ลานน้ำพุพญานาค ถนนประจักษ์ศิลปาคม และวัดโพธิ์ชัย    

(พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

รายละเอียด เป็นสงกรานต์ที่ยิ่งใหญ่ ที่ผู้ร่วมงานสามารถร่วมแรงศรัทธาสรงน้ำพระหลวงพ่อพระใส พระคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดหนองคาย โดยขบวนแห่หลวงพ่อพระใสที่ยิ่งใหญ่และแห่ทั่วเมืองหนองคายนั้นจะปฏิบัติเพียงปีละหนึ่งครั้ง เพื่อให้ประชาชนทั้งชาวไทย-ชาวลาว ได้ร่วมสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองในเทศกาลสงกรานต์

กิจกรรมหลัก 1. ขบวนแห่หลวงพ่อพระใส, 2. การทำบุญตักบาตร

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานอุดรธานี โทร. 0 4232 5406-7

10. งานประเพณีก่อพระทราย วันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี วันที่ 16 – 17 เมษายน 2561, สถานที่ หาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

รายละเอียด งานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน จังหวัดชลบุรี เป็นงานประเพณีที่ชาวตำบลแสนสุข ได้ถือปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยโบราณ เดิมเรียกว่า งานทำบุญวันไหล คือ การที่สมาชิกในชุมชนของหมู่บ้านต่างๆ ได้มาทำบุญร่วมกันเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทย แต่ในปัจจุบันการละเล่นและประเพณีดั้งเดิมบางอย่างเริ่มจะสูญหายไป เทศบาลเมืองแสนสุขจึงได้อนุรักษ์ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี และการละเล่นพื้นบ้านอันดีงามไว้ให้คงอยู่และเป็นที่รู้จักแพร่หลาย

กิจกรรมหลัก การประกวดพระทรายวันไหลบางแสน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การแข่งขันชกมวยทะเล แข่งขันแกะหอยนางรม พร้อมทั้งการจัดจำหน่ายอาหาร และสินค้าพื้นบ้าน (OTOP)

สอบถามข้อมูล เทศบาลเมืองแสนสุข โทร. 0 3819 3500-2 ต่อ 322, ททท. สำนักงานพัทยา (ชลบุรี) 0 3842 7667, 0 3842 8750, 0 3842 3990

11. ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน-เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว ปี 2561 จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณบึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ (ถนนข้าวเหนียว) อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียด งานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคน และถนนข้าวเหนียว “สนุก ปลอดภัยไร้แอลกอฮอล์” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ฟื้นฟู วิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความรักความสามัคคี ผูกมิตรไมตรีระหว่างคนในชุมชน ซึ่งมีแนวคิด คือ เป็นการสร้างอัตลักษณ์ของเมืองสู่ฐานที่มั่นทางวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยการนำเอกลักษณ์ของเมืองขอนแก่น คือ วัฒนธรรมเสียงแคน เหลืองอร่ามดอกคูนบาน มนต์เสน่ห์ความงดงามในวิถีชีวิตของคนขอนแก่น เชื่อมโยงกันด้วยสายน้ำที่ชุ่มเย็นผ่านการจัดงานสงกรานต์

กิจกรรมหลัก 1. พิธีสรงน้ำพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองขอนแก่น, 2. พิธีทำบุญตักบาตร, 3. การประกวดขบวนแห่สงกรานต์, 4. กิจกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่น, 5. กิจกรรมการเล่น Human Wave คลื่นมนุษย์ไร้แอลกอฮอล์

สอบถามข้อมูล เทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4322 2944

12. พื้นที่จังหวัดภูเก็ต

=  Songkran on the Beach วันที่ 11 – 13 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณหาดป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 1036, 0 7621 2213, 0 7621 7138

=  สงกรานต์โนแอล (Songkran No L) จังหวัดภูเก็ต 2561 วันที่ 13 เมษายน 2561, สถานที่ ศูนย์การค้าไลม์ไลท์อเวนิวภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

สอบถามข้อมูล ศูนย์การค้าไลม์ไลท์ อเวนิว ภูเก็ต โทร. 0 7668 2900, ททท. สำนักงานภูเก็ต โทร. 0 7621 1036, 0 7621 2213, 0 7621 7138

13. งานประเพณีสงกรานต์ และมิดไนท์สงกรานต์ ประจำปี 2561 จังหวัดสงขลา วันที่ 12 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณถนนนิพัทธ์อุทิศ 3, ถนนเสน่หานุสรณ์ แยกธรรมนูญวิถี และวัดมหัตตมังคลาราม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียด เป็นกิจกรรมที่ช่วยสร้างการรับรู้ไปยังกลุ่มนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โดยเฉพาะชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ ให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ ซึ่งจะส่งผลถึงการกระจายรายได้และเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอีกด้วย

กิจกรรมหลัก 1. ขบวนแห่คาร์นิวัลมิดไนท์สงกรานต์, 2. รดน้ำพระพุทธสิหิงค์และองค์หลวงปู่ทวด, 3. พิธีทำบุญตักบาตร รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ, 4. การประกวดนางสงกรานต์, 5. การแข่งขันมวยทะเล

สอบถามข้อมูล เทศบาลนครหาดใหญ่ โทร. 0 7423 5533, ททท. สำนักงานหาดใหญ่ (สงขลา) โทร. 0 7424 3747

เทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ภายใต้แนวคิด “Amazing Songkran 2018”

ใน 5 จังหวัดเมืองรอง

1. งาน Amazing Songkran 2018 @ Singburi จังหวัดสิงห์บุรี วันที่ 12 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ วัดโพธิ์เก้าต้น จังหวัดสิงห์บุรี

รายละเอียด การจัดงานเป็นแบบไทยโบราณสมัยบ้านระจัน โดยใช้บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวขับเคลื่อนกิจกรรม โดยใช้ ชื่อเรียกว่า “บ่อน้ำพิพย์” ใช้สำหรับการบวงสรวงน้ำหลวงพ่อโตโคตะมะ และหลวงปู่ธรรมโชติ และน้ำทิพย์ อีกแหล่ง คือน้ำในคลองบ้านระจัน เพื่อใช้ประพรมและสรงน้ำพระ อาบน้ำประธานในพิธี นายอำเภอ และผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละอำเภอ ซึ่งจะการปลุกเสกน้ำทิพย์ก่อนที่จะเริ่มงานสงกรานต์ เพื่อสร้างอัตลักษณ์ของบ้านระจันอีกทั้งให้ความสำคัญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านระจันเคารพนับถือ รวมถึงการแต่งกายแบบบ้านระจัน ภาษาพูด และกิจกรรมรูปแบบประเพณีแบบโบราณ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงาม สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและที่สำคัญ กิจกรรมต่างๆสอดแทรกเรื่องความศรัทธา ความสามัคคี ความรักชาติและเต็มไปสิริมงคลด้วยในเวลาเดียวกัน

กิจกรรมหลัก 1. พิธีสรงน้ำพระอาจารย์ธรรมโชติ, 2. รดน้ำดำหัวพ่อปู่แม่ย่าบ้านระจัน, 3. กิจกรรมก่อเจดีย์ทราย, 4. ขบวนแห่สงกรานต์, 5. การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง, 6. กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม, 7. ซุ้มสาธิตศิลปวัฒนธรรม อาทิ การสักยันต์ เครื่องหอม

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานลพบุรี โทร. 0 3677 0096-7

2. งาน “มหาสงกรานต์ตะปอน ตำนานแห่เกวียนผ้าพระบาท” จังหวัดจันทบุรี วันที่ 13 – 17 เมษายน 2561, สถานที่ วัดตะปอนน้อย, วัดเกวียนหัก, วัดตะปอนใหญ่ จังหวัดจันทบุรี

รายละเอียด เป็นการสืบสานประเพณีที่อยู่คู่ชุมชนชาวตะปอนมายาวนานกว่า 460 ปี ของอำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ด้วยความเชื่อและศรัทธาในรอยพระพุทธบาทผ้าที่เชื่อว่าหากได้กราบบูชา จะได้บุญและหายจากเคราะห์ร้ายและโรคภัยโดยเป็นการนำอัตลักษณ์ของชุมชนและวิถีท้องถิ่นบนเส้นทางโบราณก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยามาถ่ายทอดบอกเล่าประวัติศาสตร์ในรูปแบบของการย้อนยุค

กิจกรรมหลัก 1. พิธีบวงสรวงพระบาทผ้า, 2. ขบวนเกวียนแห่ผ้าพระบาท, 3. การแสดงแสง เสียง ตามรอยทัพพระเจ้าตาก, 4. ถนนโบราณสงกรานต์บ้านตะปอน การละเล่นพื้นบ้าน และกิจกรรมการแสดงบนเวที, 5. กิจกรรมตลาดย้อนยุค จำหน่ายอาหาร สินค้า และผลิตภัณ์ท้องถิ่น, 6. จัดแสดงพระเจดีย์ทรายแห่งศรัทธา

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานระยอง โทร. 0 3865 5420-1

3. งาน “สงกรานต์มงคล ก่อพระทรายน้ำไหล ยิ่งใหญ่พวงมโหตร” จังหวัดกำแพงเพชร วันที่ 11-17 เมษายน 2561, สถานที่ ถนนริมแม่น้ำปิงเชื่อมโยงถึงเกาะกลางแม่น้ำปิงอำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

รายละเอียด เป็นการส่งเสริมการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นอันดีงาม โดยการนำชุมชนจาก 27 ชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร มาร่วมส่งเสริมกิจกรรมประเพณีสงกรานต์ เป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี เพื่อเป็นศูนย์กลางของประชาชนชาวจังหวัดกำแพงเพชรได้มาร่วมสืบสานประเพณีสำคัญในท้องถิ่นอย่างพร้อมเพรียงกันและส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชร และยังคงคุณค่าความเป็นเอกลักษณ์ของไทยไว้ให้ยั่งยืน แต่บางกิจกรรมเริ่มยุบเลิกและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรองผ่านช่วงงานเทศกาลงานประเพณี ซึ่งจะสามารถเพิ่มพื้นที่ในการตัดสินใจเพื่อการเดินทางท่องเที่ยว หาประสบการณ์ใหม่ๆ ภูมิภาคภาคเหนือจึงเห็นควรจัดกิจกรรมที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ให้คงอยู่

กิจกรรมหลัก 1. การจัดขบวนแห่ผ้าห่ม ห่มพระธาตุตามประเพณีโบราณ, 2. การจัดขบวนแห่เครื่องสักการะและเครื่องสรงน้ำศาลเจ้าพ่อหลักเมืองและศาลพระอิศวร, 3. ซุ้มน้ำมนต์, 4. กิจกรรมสงกรานต์ย้อนยุค การละเล่นพื้นบ้าน และอาหารถิ่นห้ามพลาด, 5. การก่อเจดีย์ทราย

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานสุโขทัย โทร. 0 5561 6228-9

4. งาน “สงกรานต์ดีโน่สินธุ์ ถิ่นคนน่ารัก” จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 13 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ ลานวัฒนธรรม วัดสว่างคงคา อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

รายละเอียด เป็นการตอกย้ำการสร้างภาพลักษณ์ตามที่จังหวัดกำหนดใช้ไดโนเสาร์เป็นแบรนด์ของจังหวัด คือ น้องดิโน่ และ น้องแพรวา ซึ่งการสร้างกิจกรรมงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์จะสามารถเพิ่มการรับรู้และสร้างทางเลือกในการตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มเติมนอกเหนือจากกิจกรรมสงกรานต์บริเวณถนน ข้าวเหนียว จังหวัดขอนแก่น

กิจกรรมหลัก 1. สรงน้ำหลวงพ่อองค์ดำ, 2. กิจกรรมเล่นน้ำกับไดโนเสาร์ (น้องดีโน่ และ น้องแพรวา), 3. ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม, 4. การแสดงดนตรีจากศิลปินชื่อดัง และการแสดงจากวงแพรวาจีจี้, 5. การออกร้านขายอาหารพื้นถิ่นและอาหารชื่อเด่นดังที่เป็นที่รู้จักในพื้นที่

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร. 0 4322 7717

5. งาน “เทศกาลมหาสงกรานต์แห่นางดานเมืองนครศรีธรรมราช” จังหวัดนครศรีธรรมราช วันที่ 11 – 15 เมษายน 2561, สถานที่ บริเวณถนนราชดำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายละเอียด ประเพณีแห่นางดานเป็นที่รู้จักและคงไว้ซึ่งประเพณีเก่าแก่ของเมืองนครศรีธรรมราช และเป็นประเพณีที่กำเนิดขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศ และมีการโล้ชิงช้านอกเขตเมืองหลวงเพียงแห่งเดียวของไทยโดยกิจกรรมที่สำคัญที่เป็นหัวใจหลักของานประเพณีแห่นางดานมี 3 อย่าง คือ พิธีบวงสรวงพระอิศวร การแสดงอัญเชิญพระอิศวรเพื่อประกอบพิธีโล้ชิงช้า และการรำเสนง (สะ-เหนง)

กิจกรรมหลัก 1. การแสดง แสง สี เสียง ในพิธีโล้ชิงช้า และการจัดขบวนแห่นางดานเข้าสู่บริเวณพิธีจัดงาน, 2. พิธีบวงสรวงแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโศกราช ดำเนินการโดยจังหวัดนครศรีธรรมราช, 3. การแสดงพื้นบ้าน อาทิ รำวงเวียนครก, 4. การจำหน่ายอาหารถิ่นห้ามพลาด

สอบถามข้อมูล ททท. สำนักงานนครศรีธรรมราช โทร. 0 7534 6515-6

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*