การบินไทย จับรางวัลผู้โชคดีจากแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

นางปรียาศิริ เชื้อเทศ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์ และประสบการณ์ลูกค้า บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานจับสลากรางวัลรายชื่อผู้โชคดีจากการตอบแบบสอบถามการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า (THAI Customer Satisfaction Survey : TCSS) ที่ใช้บริการกับการบินไทยตลอด ปี 2560

โดยมี น.ส. สุภาพร นาคแท้ (ที่ 1 จากซ้าย) เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง พร้อมด้วยนางศศิวิมล สกุลยง (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และคุณภาพการบริการ บริษัท การบินไทยฯ ร่วมในพิธี ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท การบินไทยฯ โดยผู้โชคดีประจำเดือนต่างๆ จะได้รับรางวัลเป็นบัตรโดยสารเครื่องบินของการบินไทย ไป-กลับ ชั้นประหยัด รางวัลละ 2 ที่นั่ง

บริษัท การบินไทยฯ ทำการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าในทุกเส้นทางบินและทุกชั้นบริการ (THAI Customer Satisfaction Survey : TCSS) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 มาอย่างต่อเนื่อง และได้นำผลสำรวจ มาพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการให้ดีเลิศและตรงกับความต้องการของลูกค้า

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*