เที่ยวสงกรานต์เมืองรอง ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัย-กำแพงเพชร (1)

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. ภูมิภาคภาคเหนือ โดย คุณสมฤดี จิตรจง ผู้อำนวยการ เชิญสื่อมวลชนร่วมเดินทางเที่ยวสงกรานต์เมืองรอง ภาคเหนือ ณ จังหวัดสุโขทัย – จังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก

พระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงปลูก “ต้นเสลา” เป็นที่ระลึก และปืนใหญ่สมัยอยุธยา ราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ได้จากแหล่งเรือจมในอ่าวไทย

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก ตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองสวรรคโลก หลังวัดสวรรคาราม (วัดกลาง) ห่างจากตัวเมืองสุโขทัย 38 กม. มีทางแยกซ้ายเข้าไปอีกประมาณ 1.6 กม. ถึงพิพิธภัณฑ์ เป็นสถานที่จัดแสดงศิลปโบราณวัตถุส่วนใหญ่ซึ่งเป็นมรดกของพระสวรรควรนายก (ทองคำ จิตรธร) เจ้าคณะจังหวัดและเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม

นายศักดิ์ชัย ศักดิ์ชัชวาลย์ เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์ชำนาญการ ผู้ให้รายละเอียด

ท่านเจ้าคุณสวรรควรนายก เป็นผู้ที่สะสมศิลปวัตถุ โบราณวัตถุ ไว้เป็นจำนวนมาก ในขณะที่ท่านได้ดำรงชีวิตอยู่ได้แสดงเจตนาไว้ว่า หากมรณภาพแล้ว ให้ยกทรัพย์สินดังกล่าวทั้งหมดให้เป็นสมบัติของชาติ โดยให้จัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขึ้นในวัดสวรรคาราม ภายหลังจากที่พระสวรรควรนายกได้มรณภาพเมื่อ พ.ศ. 2508 คณะกรรมการวัดและบรรดาสานุศิษย์ได้ประชุมหารือเกี่ยวกับศิลปโบราณวัตถุเหล่านี้ เนื่องจากไม่พบพินัยกรรมมอบหมายให้ผู้ใดดำเนินการไว้แต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการวัดจึงได้ตกลงมอบให้กรมศิลปากร โดยมีเงื่อนไขว่า กรมศิลปากรจะต้องสร้างพิพิธภัณฑสถานขึ้นในเขตของวัดสวรรคาราม ตามประสงค์ของพระสวรรควรนายก กรมศิลปากรจึงได้ตั้งงบประมาณสร้างพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ และได้รับอนุมัติงบประมาณให้สร้างอาคาร เป็นเงินหนึ่งล้านสองแสนบาท

ในบริเวณหลังวัดสวรรคาราม มีเนื้อที่ที่ทางวัดจัดสรรให้ประมาณ 7 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา ซึ่งไม่เพียงพอในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากรจึงได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มเติมอีก จำนวน 14 ไร่ ดังนั้นจึงมีเนื้อที่ทั้งหมด 21 ไร่ 1 งาน 11 ตารางวา

เมื่อกรมศิลปากรได้รับงบประมาณก่อสร้างแล้ว จึงมอบให้สถาปนิกกองสถาปัตยกรรม เป็นผู้ออกแบบอาคาร เมื่อการก่อสร้างดำเนินการแล้วเสร็จ กรมศิลปากรก็ยังไม่สามารถนำศิลปโบราณวัตถุเหล่านั้นมาจากวัดสวรรคารามได้ เนื่องจากมีข้อขัดแย้งบางประการในเรื่องการมอบศิลปโบราณวัตถุ ต่อมาได้เกิดการโจรกรรมพระพุทธรูปที่เก็บรักษาไว้ที่วัดสวรรคารามไปจำนวนหนึ่ง เมื่อพระครูวินัยธร (ยิ้ม) เจ้าอาวาสวัดสวรรคารามมรณภาพลงในปี พ.ศ. 2524 พระครูสุธรรมนิเทศ รองเจ้าคณะอำเภอสวรรคโลก ได้เป็นผู้รักษาการในตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวรรคาราม จึงได้ดำเนินการตรวจสอบศิลปโบราณวัตถุทั้งหมดอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นจึงได้มีหนังสือลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 มอบให้กรมศิลปากรเป็นผู้รักษา โดยมีนายขุนทอง ภูผิวเดือน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้รับมอบ และเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระสวรรควรนายก ผู้อุทิศศิลปโบราณวัตถุให้เป็นสมบัติของชาติ กรมศิลปากรจึงได้ตั้งชื่อพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินี้ว่า พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก

เมื่อได้รับมอบศิลปโบราณวัตถุแล้ว กรมศิลปากรจึงมอบกองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติดำเนินการจัดแสดงให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมการประกอบพิธีเปิดอาคารพิพิธภัณฑ์ให้ทันภายในปีแห่งการเฉลิมฉลอง 700 ปี ลายสือไทย

ในการเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก กรมศิลปากรได้ทำหนังสือกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2527 และทรงปลูก “ต้นเสลา” เป็นที่ระลึก

พระพุทธรูปปางประทานอภัย ศิลปะสุโขทัย พุทธศตวรรษที่ 20

ในปี พ.ศ. 2544 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ได้เริ่มจัดทำโครงการ ปรับปรุงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติแห่งนี้ให้เป็นศูนย์ศึกษาเครื่องถ้วยสุโขทัย หรือเครื่องถ้วยสังคโลกอย่างแท้จริง โดยรวบรวมลวดลายต่างๆ ที่ปรากฏบนเครื่องถ้วยสุโขทัย และนำตัวอย่างเครื่องถ้วยสุโขทัยชิ้นสำคัญที่ยังเหลืออยู่จัดแสดง

ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ชั้นบน จัดแสดงประติมากรรมสมัยต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นสมบัติที่มาจากวัดสวรรควรนายก และพระสวรรควรนายก และบางส่วนย้ายมาจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง ส่วนใหญ่เป็นพระพุทธรูปในยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่ก่อนยุคสุโขทัย จนถึงศิลปะรัตนโกสินทร์ตอนต้น ส่วนบริเวณชั้นล่าง จัดแสดงเครื่องถ้วยสังคโลก เพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้ ซึ่งขุดพบมากที่แหล่งโบราณคดีเครื่องถ้วยสังคโลกบ้านเกาะน้อย และบ้านป่ายาง อำเภอศรีสัชนาลัย รวมทั้งแสดงเครื่องถ้วยชามสมบัติใต้ทะเล ที่งมได้มาจากแหล่งเรือจมในอ่าวไทย พิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมทุกวัน เว้นวันจันทร์ อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 – 16.30 น.  อัตราค่าเข้าชม ชาวไทย 10 บาท ชาวต่างชาติ 30 บาท ในกรณีเข้าชมเป็นหมู่คณะ และต้องการวิทยากรนำชม ติดต่อได้ที่พิพิธภัณฑ์สวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 โทร. 0 5564 1571, 0 5564 3166 เปิดบริการวันพุธถึงวันอาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. ปิด วันจันทร์ถึงวันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ค่าธรรมเนียมการเข้าชม ชาวไทย 10 บาท, ชาวต่างประเทศ 30 บาท ยกเว้นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ในเครื่องแบบ พระภิกษุ สามเณร

วัดสวรรคาราม

รายละเอียดสอบถาม http://www.tourismthailand.org/sukhothai ททท.สำนักงานสุโขทัย พื้นที่รับผิดชอบ : สุโขทัย, กำแพงเพชร,​ อุตรดิตถ์ ที่อยู่ : 130 ถ.จรดวิถีถ่อง ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000 โทร. 0 5561 6228-9, e-Mail : tatsukho@tat.or.th หรือ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*