บางกอกแอร์เวยส์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในที่ประชุม และมีคณะกรรมการฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้นของบริษัทฯเข้าร่วมการประชุม โดยมีวาระสำคัญ ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ซึ่งบริษัทฯ มีพัฒนาการในหลายๆด้าน อาทิเช่น การเปิดเส้นทางบินใหม่ จากกรุงเทพไปยังเกาะฟูโกว๊ก ประเทศเวียดนาม และเส้นทางเกาะสมุย ไปยังเมืองกวางโจว และฉงชิ่ง เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวชาวจีน และเพิ่มความถี่เที่ยวบินในหลายเส้นทาง เช่น กรุงเทพ – ดานัง (จาก 4 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) เชียงใหม่ – มัณฑะเลย์ (จาก 4 เที่ยวบิน เป็น 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์) และเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน (จาก 10 เที่ยวบิน เป็น 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์)

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีฝูงบิน ณ สิ้นปี 2560 รวม 38 ลำ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 4 ลำ ประกอบด้วย แอร์บัส 319 จำนวน 14 ลำ แอร์บัส 320 จำนวน 9 ลำ เอทีอาร์ 72-500 จำนวน 6 ลำ และเอทีอาร์ 72-600 จำนวน 9 ลำและในปี 2560 บริษัทฯ มีสายการบินพันธมิตรที่เข้าทำความตกลงเที่ยวบินร่วมแบบ Code Share Agreement รวม 23 สายการบิน เพิ่มจากปี 2559 จำนวน 3 สายการบิน ได้แก่ (1) สายการบินเซียะเหมินแอร์ไลน์ (2) สายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ และ (3) สายการบินฮ่องกงแอร์ไลน์ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณผู้โดยสารในเครือข่ายเส้นทางการบินของบริษัทฯ

รางวัลที่บริษัทฯได้รับในปี 2560

รางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลก และรางวัลสายการบินแห่งภูมิภาคยอดเยี่ยมของเอเชีย จากการประกาศผลรางวัล สกายแทร็กซ์ เวิลด์ แอร์ไลน์ อวอร์ด ประจำปี 2560

รางวัลสายการบินบูธีคที่ให้บริการเต็มรูปแบบที่ดีที่สุดของเอเชียแปซิฟิก จาก แอร์ ทรานสปอร์ต อวอร์ด 2017

รางวัลสุดยอดแบรนด์ท่องเที่ยวประจำปี 2560 โดย สมาร์ท แทรเวล เอเชีย ได้แก่ รางวัลท็อปเท็นสายการบินที่ดีที่สุดในโลก รางวัลท็อปไฟว์สายการบินที่มีการบริการบนเครื่องที่ดีที่สุดในโลก และ รางวัลท็อปเท็นสนามบินที่ดีที่สุดในโลก (สนามบินสมุย)

รางวัลสายการบินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมประจำปี 2560 จากการประกาศรางวัล ทีทีจี ทราเวล อวอร์ดส์ ครั้งที่ 28

2. การจ่ายเงินปันผล

ในปี 2560 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 802,716,835.- บาท ดังนั้น ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงินจำนวน 630,000,000.-บาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิเฉพาะกิจการภายหลังการหักสำรองตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

3. การเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 4 ท่าน ดังนี้ นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ รองประธานกรรมการ, พลเอก วิชิต ยาทิพย์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ, นางนฤมล น้อยอ่ำ กรรมการ, นายสมบูรณ์ กิติญาณทรัพย์ กรรมการอิสระ

ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จำนวน 523 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 1,736,345,436 หุ้น

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://www.bangkokair.com/ir

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*