ททท. เปิดตัวแคมเปญสื่อสารการตลาดสําหรับตลาดในประเทศ ประจําปี2561 “amazing ไทยเท่” ภายใต้แนวคิด “เมืองไทย สวยทุกที่ เท่ทุกเวลา”

ชวนคนไทยออกเดินทางท่องเที่ยวในมิติร่วมสมัย ชูความเป็นไทยในภาพลักษณ์ที่ “เท่” ทันสมัย มีสไตล์และพบประสบการณ์เที่ยวเมืองไทยในมุมมองใหม่กว่าที่เคย ชูกลยุทธ์ Music Marketing ผ่าน “ไทยเท่ Music Story” เพลงยามรัก เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลุก กระแสไทยเที่ยวไทย นําเสนอความ “เท่” ผ่าน “อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม” ตลอดปี 2561 มั่นใจดันยอดไทยเที่ยวไทย 1 ล้านล้านบาท

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวแคมเปญ “amazing ไทยเท่” ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวสําหรับตลาดในประเทศ ปี 2561 เพื่อนําเสนอภาพลักษณ์วิถีไทย “เท่” ในมิติที่ร่วมสมัย ให้เกิดการรับรู้และสร้างมุมมองใหม่ต่อการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในพื้นท่ีเมืองรอง อันจะก่อให้เกิดความรักและความภูมิใจในความเป็นไทยนําไปสู่การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน โดยได้กําหนดเป้าหมายการท่องเท่ียว ปี 2561 มีรายได้การท่องเท่ียวรวมกว่า 3 ล้านล้านบาท แบ่งเป็นตลาดต่างประเทศ 2 ล้านล้านบาท และตลาดในประเทศ 1 ล้านล้านบาท

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า แคมเปญ “amazing ไทยเท่” จะเป็นการสื่อสารการตลาด ภายใต้แนวคิด “เมืองไทย สวยทุกที่ เท่ทุกเวลา” นําเสนอภาพความมหัศจรรย์ของเมืองไทยให้เกิดการรับรู้ การสัมผัสและการเรียนรู้มากขึ้น จนสามารถสร้างปรากฏการณ์นักเดินทางท่องเที่ยวในเมืองไทยแบบ “เท่ๆ” และมีคุณภาพ โดยแคมเปญ “amazing ไทยเท่” จะดําเนินการภายใต้แผนงานที่วางไว้ (Road map) ระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560-2562 ท้ังน้ี ในปี 2560 ประสบความสําเร็จในการสร้างปรากฎการณ์เท่ียวเมืองไทย=เท่ ส่วนในปีนี้ 2561 ททท. จึงมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบลึกซึ้ง เพื่อตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน และในปี 2562 จะดําเนินการสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ ที่นอกจากจะได้เดินทางท่องเที่ยวแล้ว ยังจะได้รับคุณค่าในเรื่องของการ “ให้” หรือ “ทํา” อะไรดีๆ ให้กับเมืองไทย แคมเปญ “amazing ไทยเท่” เป็นการนําแคมเปญ “amazing Thailand” ที่ ททท. ใช้ในตลาดต่างประเทศมากว่า 20 ปี คือต้ังแต่ปี 2541 ซึ่งมีความแข็งแรง ด้วยเหตุนี้จึงได้ดึงคําว่า “amazing” มาใช้สําหรับตลาดในประเทศด้วย เพื่อให้เกิดแนวทางการสื่อสารในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งตอกยํ้ามุมมองความ “อะเมซิ่ง” ของแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทย ว่ามีความสวยงามและ “เท่” เพียงใด

นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด ททท. กล่าวเพิ่มเติมว่า แคมเปญ amazing ไทยเท่ นั้นใช้ช่องทางการสื่อสารครอบคลุมทั้ง 360 องศา เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยแคมเปญจะแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกนั้นจะเน้นเรื่องการสร้างกระแสผ่าน Celebrity ซึ่งททท.ได้เลือก คุณอนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม เป็นพรีเซ็นเตอร์โครงการที่มีความ “เท่” มาทําหน้าที่เพื่อเป็นตัวแทนในการสื่อสารแนวคิดของแคมเปญฯ มาช่วยสร้างแรงบันดาลในการเดินทางท่องเที่ยวให้เห็นภาพของแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามชัดเจนยิ่งขึ้น ผ่านกลยุทธ์ Music Marketing มาใช้ในการสื่อสารครั้งนี้ โดยนําเสนอผ่าน “Music Story” ให้ดนตรีเล่าความเท่ของแหล่งท่องเที่ยวในเมืองไทย ด้วยบทเพลง “ยามรัก” ถ่ายทอดโดย นายอภิวัฒน์ พงษ์วาท (หนึ่ง วง ETC)

ระยะที่ 2 ตอกยํ้าภาพลักษณ์มุมมองการท่องเที่ยวแบบเท่ๆ ของเมืองไทย ด้วยภาพยนตร์โฆษณาชุด “มุมมอง” จํานวน 2 เรื่อง เชิญชวนให้ทุกคนออกเดินทางท่องเที่ยวเพื่อพบความมหัศจรรย์ที่ไม่รู้จบของเมืองไทย โดยใช้ช่องทางทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ผ่านการนําเสนอผลงานโฆษณาในรูปแบบต่างๆ และกิจกรรมทางด้านการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างกระแสและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเกิดความต้องการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

พร้อมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 55 เมืองรอง และสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืน (Sustainability) สื่อสารคุณค่า “วิถีไทย” ผ่านประสบการณ์เอกลักษณ์เฉพาะท้องถิ่น เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเห็นคุณประโยชน์จากการเดินทาง และสามารถสัมผัสได้ถึงคุณค่าในเชิงมุมมองใหม่ (New Perspective) สร้างกระแสการเดินทางไปยังพื้นที่ 5 ภูมิภาคท่ัวประเทศ ด้วยการจัดทําสกู๊ปพิเศษ ผ่านกลยุทธ์ Celebrity Endorsement อาทิ ฌอห์น-จินดา โชติ, สิงโต นําโชค, ป้าตือ-สมบัษร ถิระสาโรช และไบร์ท-พิชญทัฬน์ จันทร์พุฒ ซึ่งสามารถสื่อสารให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ และยังมีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ช่วงปลายปีคือ การจัดกิจกรรมการแสดงดนตรี “รวมพลคนเท่” โดยศิลปินชั้นนําในช่วงสิ้นสุดแคมเปญอีกด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือร่วมกิจกรรมได้ที่ Facebook Fanpage : amzingไทยเท่ (www.facebook.com/amazingthaitay) หรือ โทร. 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*