กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เตรียมจัด “งานมหกรรมชาติพันธ์ุล้านนาตะวันออก” 26-30 กรกฏาคม นี้

จังหวัดพะเยา เป็นจังหวัดหนึ่งในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย, พะเยา, แพร่ และ น่าน หรือเรียกว่า กลุ่มจังหวัดล้านนาตะวันออก กำหนดจัดงาน “งานมหกรรมชาติพันธ์ุล้านนาตะวันออก” ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2561 ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา หรือบริเวณลานหน้ากว๊านพะเยา

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ททท. สำนักงานเชียงราย ร่วมด้วย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ได้กำหนดจัดกิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช่วงชาติพันธุ์) ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ถือว่าเป็นที่ยิ่งใหญ่ ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาดอย่างยิ่ง

กลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดพะเยานั้น มีทั้งหมดประมาณ 11 กลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ ไทยวน (คนเมือง), ไทลื้อ, ปะโอ, ไทอีสาน, ลาวเวียง, ภูไท หรือผู้ไท, ม้ง, เมี่ยน (เย้า), ลัวะ, ลีซู (ลีซอ) โดยกระจายอยู่ตามอำเภอต่างๆ เช่น อำเภอเชียงคำ อำเภอจุน อำเภอปง และอำเภอเชียงม่วน เป็นต้น

กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนี้ ใช้สโลแกนในการจัดงานว่า “มนต์เสน่ห์แห่งขุนเขา รากเหง้าชาติพันธุ์ สีสันแห่งยอดดอย ฮีตฮอยแห่งบรรพชน” เพื่อเป็นกิจกรรมทางประเพณีวัฒนธรรม และส่งเสริมอัตลักษณ์อันโดดเด่นทางวัฒนธรรม สู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ประกอบไปด้วย 6 กิจกรรมหลัก คือ

พิธีเปิดงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฏาคม 2561, การจัดขบวนแห่ชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก ด้วยการตกแต่งขบวนที่สวยงาม แสดงอัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ความเชื่อ อาหาร ที่อยู่อาศัย การแต่งกาย การประกอบอาชีพ ฯลฯ จำนวน 32 ขบวน, การจัดแสดง แสงสีเสียง, นิทรรศการวิถีชีวิตชาติพันธุ์, การประกวดชาติพันธุ์ล้านนาตะวันออก และการแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

อนึ่ง ในช่วงเวลาการจัดงาน คือ วันที่ 26-30 กรกฎาคม ยังอยู่ในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนาของประชาชนชาวไทย คือ วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ซึ่งวันสำคัญนี้ จังหวัดพะเยา ได้จัดกิจกรรมทางศาสนา ที่เป็นประเพณีดั้งเดิมของจังหวัดพะเยา 1 เดียวในโลก คือประเพณีเวียนเทียนทางน้ำ โดยกิจกรรมจัดให้มีการลงเรือพาย เพื่อร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำที่วัดติโลกอาราม โดยมีเรือบริการต้อนรับนักท่องเที่ยว ในวันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 18.00-24.00 น.

จังหวัดพะเยา ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด นอกเหนือจาก กว๊านพะเยา ซึ่งเป็นทะเลสาปน้ำจืดขนาดใหญ่แล้ว ยังมี แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงศาสนาและวัฒนธรรมอีกหลายแห่ง อาทิ วัดศรีโคมคำ หรือ วัดพระเจ้าตนหลวง พระอารามหลวง ภายในวิหารประดิษฐานพระเจ้าตนหลวงเป็นพระประธาน, วัดอนาลโยทิพยาราม หรือ ดอยบุษราคัม ตั้งอยู่บนดอยบุษราคัม, วัดพระธาตุดอยหยวก หรือไปอำเภอเชียงคำ เยี่ยมถิ่นวัฒนธรรมไทยลื้อ ชมวัดวัดนันตาราม เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ สร้างด้วยไม้สัก ทั้งมีการตกแต่งด้วยการแกะสลักไม้ มีความสวยงาม พระประธานที่เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย แกะสลักจากไม้สักทองลงรักปิดทอง ทรงเครื่องแบบไทยใหญ่ทั้งองค์ หรือไปท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่อำเภอปง ชมวิถีวัฒนธรรมของชาวเขาเผ่าม้ง ณ บ้านสันติสุข อำเภอปง จังหวัดพะเยา เป็นต้น

จึงขอเรียนเชิญนักท่องเที่ยว ร่วมงาน “งานมหกรรมชาติพันธ์ุล้านนาตะวันออก” ระหว่างวันที่ 26-30 กรกฏาคม 2561  ณ ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองพะเยา ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา หรือบริเวณลานหน้ากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา ยินดีต้อนรับทุกท่าน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*