อพท. รวมพลยกระดับการท่องเที่ยวผ่านเรื่องเล่าของชุมชน

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. หน่วยงานหลักในการส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย นำโดย พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. จัดกิจกรรม เวทีรวมพล…คนท่องเที่ยวโดยชุมชน CBT Forum by DASTA ตอน “Story Telling : รวมพล…ค้นความหมาย” ณ ห้อง Meeting Room 3-4

เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนแนวทางและประสบการณ์การดำเนินงานการท่องเที่ยวโดยชุมชนในประเทศไทย โดยในปี พ.ศ. 2561 อพท. มุ่งเน้น “Story Telling หรือ เรื่องราวของชุมชน” ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญในการยกระดับและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น ผ่านกระบวนการชูคุณค่าอัตลักษณ์ของชุมชน การออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และการออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์ของชุมชน อันจะเชื่อมโยงประโยชน์จากการท่องเที่ยวไปยังชุมชนท้องถิ่นให้การท่องเที่ยวของประเทศไทยสามารถกระจายประโยชน์สู่ชุมชนอย่างแท้จริง

พันเอก ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท ผู้อำนวยการ อพท. ได้กล่าวถึงแนวคิดการจัดงานครั้งนี้ว่า “การท่องเที่ยวโดยชุมชนเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ซึ่ง อพท. มุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งจำเป็นจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น รูปแบบของการพัฒนาการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งคือ การยกระดับและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรท้องถิ่น ผ่านกระบวนการชูคุณค่าอัตลักษณ์ของชุมชนผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวของชุมชนที่จะช่วยสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้นักท่องเที่ยวได้รู้จักชุมชนอย่างลึกซึ้ง”

งานในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาวิชามาร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแบ่งปันแนวทางในการ “ค้นหาเรื่องราวของชุมชน” ผ่านนิทรรศการ และกิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับ “เรื่องราวของชุมชน หรือ Story Telling” ในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย

• “กระบวนการค้นความหมาย…เรื่องเล่าชุมชน” โดยนายสุเทพ เกื้อสังข์ รองผู้อำนวยการ อพท. : นักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ วิศาลสิงห์ ประธานบริหารสมาคม Pacific Asia Travel Association (PATA Thailand Chapter) : นักออกแบบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์, รองศาสตราจารย์ อาวิน อินทรังษี รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร : นักออกแบบการสื่อสารภาพลักษณ์ชุมชน และ ดร. แก้วตา ม่วงเกษม ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารและสนับสนุนวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล : นักพัฒนาการนักสื่อความหมายชุมชน

• “เวทีแบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์…ชุมชนคนเล่าเรื่อง” โดย ตัวแทนชุมชนคลองใหญ่ จ.ตราด, ชุมชนตะเคียนเตี้ย จ.ชลบุรี, ชุมชนหนองอ้อ จ.สุโขทัย, ชุมชนภูหลวง จ.เลย, ชุมชนม่วงตึ๊ด จ.น่าน และชุมชนดงเย็น จ.สุพรรณบุรี

• “ต่อยอดยกระดับและเพิ่มมูลค่าชุมชน…ผ่านเรื่องเล่า” โดย คุณแดเนียล เฟรเชอร์ พิธีกรรายการนำเที่ยววิถีชุมชน : นักเล่าเรื่องในมุมมองนักท่องเที่ยวต่างชาติกับชุมชนท่องเที่ยว, คุณน็อต วรฤทธิ์ เฟื่องอารมย์  พิธีกร/นักแสดง เจ้าของธุรกิจท่องเที่ยว : นักเล่าเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวกับชุมชน, คุณธนาวุฒิ ศุภางคะรัตน์ เจ้าของบริษัท SiamRise Travel ธุรกิจท่องเที่ยวหัวใจชุมชน : นักเล่าเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวกับชุมชน และ คุณพัฒน์มาศ วงศ์พัฒนศิริ ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน อพท. : นักพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมงานกว่า 200 คนจากภาคส่วนต่างๆ ที่ได้มาร่วมเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อจะเป็นพลังในการร่วมกันขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้ไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*